Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 14 lutego (środa) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
5.  Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
6.  Informacja z wysokości dodatków uzupełniających nauczycieli.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
8. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Poświętne, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap II,
d)  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
e) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026,
 9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki