Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 18 stycznia (czwartek) 2018 r. od godz. 12:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie Gminy Poświętne.
6. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy Poświętne w roku 2017.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - podsumowanie  roku  2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
e) w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
f) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026.
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki