Drukuj

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XL Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 20 grudnia (środa) 2017 r. od godz. 13:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjecie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2025,
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2021,
e) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
f) w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
g) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
7. Interpelacje.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 293