Drukuj

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 października (piątek) 2017 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 wynikająca z art.5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
9. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
b)  w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
e)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021,
f) w sprawie zmiany uchwały  NR XXXVI/218/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin - granica powiatu i województwa",
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /188/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie_sesja_XXXVIII.pdf)Zaproszenie na XXXVIII sesjeTreść dokumentu515 kB1712017-10-20 09:23
Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 303