ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i sprawozdania finansowego :

a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2014 rok,

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

g) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne,

h) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

i) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Skrzypek