ZAPROSZENIE


Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na X Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. (piątek) od godz. 1200

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wystąpienia zaproszonych gości.

- Pan Bronisław Helman Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”,

- Pan Ślęzak Zbigniew przedstawiciel firmy OPTIMUM LIGHTING – oświetlenie LED,

- Pan Łoziński Krzysztof przedstawiciel firmy Renovo – utylizacja azbestu.

3. Wybór Sekretarza Sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014.

8. Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia gminy Poświętne do Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy siedziba w Tomaszowie Mazowieckim oraz upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do reprezentowania w tym stowarzyszeniu,

b) w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody zlokalizowanego wokół Kościoła – Bazyliki Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie – Poświętne,

c) w sprawie wyrażenia poparcia dla działań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. mających na celu zawarcie umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych z zakresu onkologii

d) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poświętne,

g) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2015/2016,

h) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015

i) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

11. Interpelacje radnych.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Przemysław Skrzypek

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zawiadomienie dla mieszkańców o sesji _2_.pdf)x_sesja_2015Tekst zaproszenia116 kB2442015-05-25 08:07