Drukuj

ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania dróg.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,

d) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2020,

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Skrzypek

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 583