Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. ( piątek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Gminy Poświętne.

5. Informacja o współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

6. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opoczyńskiego.

b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne

c) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 699