Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. ( środa )  od godziny 12oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o działalności OSP  w roku 2013.

5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013.

6. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.

7. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2013.

8. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.

b) w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy.

c) w sprawie uchwalenia/nieuchwalenia  funduszu sołeckiego

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018,

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 811