Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  7 listopada 2013 r. ( czwartek )  od godziny 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy    w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

5. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014,

d)  w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2014,

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f ) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Gapinin-Kolonia

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne

i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016,

j) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013,

k) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 1094