Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. (czwartek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2013/2014.

5. Informacja o wdrażaniu nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

6. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w roku 2012.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne,

b) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego

d)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

e) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 1012