Drukuj

 Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  25 czerwca 2013 r. (wtorek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012r.:

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,

b) wystąpienie Kierownika Gminnej  Biblioteki  Publicznej,

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i  sprawozdania finansowego :

a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2012rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2012 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f.  Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2012 rok,

d) w sprawie  ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne,

e)  zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych  w   szkołach   prowadzonych przez  Gminę Poświętne,

f)  zmieniająca uchwałę Nr  XI/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie  wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach   prowadzonych przez  Gminę Poświętne,

g)  w sprawie ustalenia regulaminu i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Poświętne,

h) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2012 rok,

i)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

k) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 1098