Drukuj

Z A P R O S Z E N I E


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2013 r. ( piątek )  od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r.
5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
6. Informacja dotycząca działalności placówek kultury w roku 2012.
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminny Ośrodek Kultury.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz utworzenia szkoły  filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
b)  w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej  w Brudzewicach oraz utworzenia szkoły  filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej  w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
c)  zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
d)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła
e)  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
g) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
     Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 1007