Drukuj

Z A P R O S Z E N I E
     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  20 marca 2013 r. ( środa )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2012.
5. Informacja z realizacji zimowego utrzymania dróg.  
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
b) w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego,
f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
h) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  
     Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 1006