Drukuj

Z A P R O S Z E N I E


     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  18  lutego 2013 r. ( poniedziałek )  od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności OSP w roku 2012.
5. Informacja dotycząca prac nad herbem gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.  
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne
b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
c) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
d) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
e) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła
g) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową
h) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne
i) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013 roku,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  
     Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 624