Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. ( piątek ) od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu do akcji zimowego

utrzymania dróg.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012

b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2013,

c)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-  2020,

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 587