Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. ( piątek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zamiaru likwidacji publicznych szkół podstawowych w Dębie i Brudzewicach oraz utworzenia szkół filialnych w Dębie i Brudzewicach podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013,

d) w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2013,

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f ) w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Poświętne,

g) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

h) w sprawie  zwolnień w  podatku od środków transportowych,

i) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 647