Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  15 czerwca 2012 r.  ( piątek ) od godziny 12oo w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie  między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011r.:

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,

b) wystąpienie Kierownika Gminnej  Biblioteki  Publicznej,

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i  sprawozdania finansowego.

a) Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2011rok,

b)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011 rok,

c)Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,

b)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

c) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,

d)  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

e) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2011 rok,

g) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania budżetu  za 2011 rok,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 640