Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  30 kwietnia  ( poniedziałek ) 2012 r. od godziny 10oo w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2011

7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2011

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Spraw Socjalnych,

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością drogową,

e) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012 roku,

f) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach