Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  16 marca  ( piątek ) 2012 r. od godziny 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2011.

6. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 roku

7. Informacja z realizacji zimowego utrzymania dróg.

8. Podjęcie stanowiska w sprawie kosztów funkcjonowania pieczy zastępczej.

9. Podjęcie stanowiska w sprawie poszanowania praw widzów Telewizji Trwam.

10.Podjęcie stanowiska w sprawie protestu wobec propozycji zniesienia Sądu Rejonowego w Opocznie

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Heraldycznej na 2012 rok

b)w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poświętne,

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne,

d) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

e) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

f) w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków,

g) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne"

h) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Poświętnem z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Poświętne

12. Interpelacje radnych.

13. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach