Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 r. / środa / od godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o stanie przygotowania gminy do akcji zimowej

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o:

- deficycie budżetu na rok 2012,

- projekcie budżetu na rok 2012,

- Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

b) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011 roku.

c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2020.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach