Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XI  Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się   w dniu 29 listopada 2011 r. /wtorek / od godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji z dnia 30.08.2011r. oraz protokołu z X Nadzwyczajnej Sesji

Rady Gminy z dnia 7.10.2011r.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie

6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poświętne w roku

szkolnym 2010/2011

7. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych Sekretarza,

Skarbnika Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń  majątkowych

radnych.

9. Przedstawienie opinii  RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Poświętne  za I półrocze

2011 r.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie odwołania radnego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej

b) w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej

c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży działki nr 337/2 o

pow. 0,0152 ha położonej w m-ci Stefanów

d) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki nr 236 o pow. 0,36 ha

położonej w obrębie wsi Brudzewice Kolonia

e) w sprawie zmiany planu odnowy miejscowości Brudzewice

f) w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku

rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2012,

g) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

h) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

i ) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku od

nieruchomości i podatku leśnego

j) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011 roku.

k) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa

11. Interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski, sprawy różne.

13. Zamknięcie XI Sesji  Rady Gminy Poświętne.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 709