Sesje Rady Gminy

XI Sesja Rady Gminy Poświetne odbyta w dniu 29 października 2003 roku
w godz. 14:00 - 20:30 w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem

 

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja wójta gminy z działalności między sesjami.
5.Informacja o stanie przygotowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.
6.Podjęcie uchwały intencyjnej o zamknięciu śmietniska.
7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Poświętne.
8.Wybory ławników.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy.
10.Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy.
11. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
12.Zmiany w budżecie gminy.
13.Uchwała w sprawie zbycia działki budowlanej oznaczonej numerem 47 o pow.0,18 ha w Gapininie Kolonii.
14.Założenia do projektu wieloletniego planu  inwestycyjnego na lata 2004-2006.
15.Informacja Przewodniczącego rady gminy i Wójta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
16.Interpelacja radnych.
17.Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.pdf)Tekst protokołuTekst protokołu102 kB1582005-03-14 12:07

X Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 19 sierpnia 2003 roku
w godz.10:00 - 15:15 w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem
.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami.
5. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Uchwalenie statutów: gminy i sołectw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek budowlanych w obrębie
wsi Małoszyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działek od prywatnych właścicieli
w obrębie wsi Gapinin Kolonia.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
11.Zmiany do uchwał:
-w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2003 rok,
-w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
-w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 563 wraz z młynem do
rozbiórki-, we wsi Brudzewice.
12. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu73 kB1552005-03-14 12:05
IX Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 20 maja 2003 roku
w godz.16:00 - 17:45 w lokalu USC Poświętne.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący rady gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zmiany w budżecie gminy.
S. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu44 kB1952010-12-02 15:24
VIII Sesja Rady Gminy Poświętne, odbyta w dniu 25 kwietnia 2003 roku
w godz.13:30 - 17:00 w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Wykonanie budżetu gminy za 2002 rok.
5 .Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
6. Informacja o realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomory Społecznej.
7. Przyjęcie Statutu gminy i statutów sołectw.
8. Zmiany w budżecie gminy.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu53 kB1732005-03-14 11:21

VII Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 21 marca 2003 roku
w godzinach 13:30 - 16:30 w lokalu  Zespołu Szkół w Poświętnem.

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Uchwa1enie budżetu .
5. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów a1koho1oywych na 2003 rok .
6. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
7. Uchwalenie planu pracy komisji Budżetowo -Gospodarczej i Ro1nictwa na 2000 rok.
8. Uchwa1enie p1anu pracy Rady Gminy na 2003 rok.
9. Interpelacje radnych.
10.Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu61 kB1702005-03-14 11:20

VI Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 28 lutego 2003 roku
w godz.14:00 - 18:20 w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji przedszkola.
5. Ustalenie odpłatności za pobór wody i inne usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych.
6. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich - przyjęcie statutów sołectw
7.  Przyjęcie planów pracy komisji.
8. Powołanie Komisji Statutowej Rady Gminy.
9.  Informacja o założeniach budżetu gminy.
10.  Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu73 kB1592005-03-14 11:19

IV Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 30 grudnia 2002 roku
w godz. 10°°-14°° w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjecie uchwał
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne,
- w sprawie wyłączenia przedszkola z Zespołu Szkół
- w sprawie zmian w budżecie gminy.
5. Dyskusja o stanie gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu69 kB2272005-03-14 11:16

III Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta
w dniu 10 grudnia 2002 roku w godz.14:00-18:30 w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem
.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie gminy Poświętne na dziel 1 grudnia 2002 roku
5. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu29 kB1502005-03-14 11:14

II Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 28 listopada 2002 roku
w godz.14:00-17:30 w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem.

Proponowany  porządek obrad ;
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad
3. Przy jecie protokółu z  poprzedniej sesji.
4. Ustalenie składu komisji Rady Gminy.
5. Usta1enie wynagrodzeń:
-Wójta Gminy
-Skarbnika
-Sekretarza
6. Ustalenie wysokości diet dla radnych
7. Ustalenie wysokości diet dla sołtysów
8. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
9. Interpelacje radnych
10. Zapytania i wolne wnioski

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu44 kB1722005-03-14 11:12

I Sesja Rady Gminy Poświętne nowej kadencji odbyta w dniu
19 listopada 2002 r, w godz.13:00 - 15:30 w lokalu GOK w Poświętnem
.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Ustalenie liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Wybór zastępców Przewodniczącego.
8. Wybór Przewodniczących Komisji;
a/ Rewizyjnej
b/ Budżetowo-Gospodarczej
c/ Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
9. Interpelacje Radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu17 kB1232005-03-14 11:10

Podkategorie