Sesje Rady Gminy

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu114 kB992006-09-12 15:04

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu104 kB992006-05-02 14:08

  

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu87 kB932006-04-07 12:32

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu60 kB842006-03-08 14:34

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu47 kB812005-03-30 12:00

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu47 kB882006-02-09 14:01

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u(2).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu146 kB912006-02-09 13:59

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie Prezesa Zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opocznie.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Przyjęcie Programu Ochrony Zabytków.
7. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 r.
8. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji
tych zajęć,
b/ w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu149 kB872005-10-27 12:15

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u(2).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu76 kB1702005-10-27 12:09

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
w 2004 roku.
6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2004 roku.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie
budżetu Gminy za 2004 rok.
9. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
b/ w sprawie zmiany uchwały nr XXII/133/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 4 marca 2005 r.
dotyczącej uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Poświętne,
c/ w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u(3).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu88 kB982005-10-27 11:54

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne,
b/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
c/ w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków,
d/ w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Poświętne,
e/ w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Poświętne.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u(5).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu47 kB832005-10-27 10:46

Podkategorie