Sesje Rady Gminy w 2005 roku

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu47 kB1322005-03-30 12:00

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu47 kB1372006-02-09 14:01

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protoko_u(2).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu146 kB1422006-02-09 13:59

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie Prezesa Zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opocznie.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Przyjęcie Programu Ochrony Zabytków.
7. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 r.
8. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji
tych zajęć,
b/ w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu149 kB1352005-10-27 12:15

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u(2).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu76 kB2222005-10-27 12:09

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
w 2004 roku.
6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2004 roku.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie
budżetu Gminy za 2004 rok.
9. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
b/ w sprawie zmiany uchwały nr XXII/133/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 4 marca 2005 r.
dotyczącej uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Poświętne,
c/ w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u(3).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu88 kB1452005-10-27 11:54

Obecni według załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne,
b/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
c/ w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków,
d/ w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Poświętne,
e/ w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Poświętne.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u(5).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu47 kB1292005-10-27 10:46

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne za 2005 rok,

b/ w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

na 2005 rok,

c/ w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na 2005 r.

d/ w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok,

e/ w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

prowadzonych przez Gminę Poświętne,

f/ w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na 2005 rok,

g/ w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/04 Rady Gminy Poświętne dotyczącej nadania

statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem,

h/ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.

6. Interpelacje radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u(6).rtf)Tekst protokołuTekst protokołu37 kB1442005-04-05 17:27