Sesje Rady Gminy w 2004 roku

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2004 rok.

6. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą

Poświętne a Powiatem Opoczyńskim dotyczącego finansowania Ośrodka

Interwencji Kryzysowej,

b/ w sprawie przystąpienia do realizacji programu rządowego „Posiłek dla

potrzebujących”,

c/ w sprawie uchwalenia „Gminnego planu gospodarki odpadami”,

d/ w sprawie uchwalenia „Gminnego programu ochrony środowiska”,

e/ w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Kongregacji Oratorium Św. Filipa

Neri w Studziennie,

f/ w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność

Gminy Poświętne,

g/ podjęcie uchwał wynikających z zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby

Obrachunkowej:

- w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

- w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Poświętne,

h/ w sprawie zmian w budżecie gminy.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu56 kB2122005-04-05 17:23

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Kierownika Zakładu Energetycznego w Opocznie i Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno na temat przebiegu i stanu bezpieczeństwa linii energetycznych na terenie Gminy Poświętne.

5. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok,

b/ w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 .

c/ w sprawie określenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

d/ w sprawie ustalenia górnych opłat za usuwanie odpadów komunalnych,

e/ w sprawie ustalenia opłat z tytułu zastępczego przejęcia obowiązków

usuwania stałych odpadów komunalnych przez Gminę,

f/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą

Poświętne a Gminą – Miasto Tomaszów Maz. dotyczącego finansowania

zdań publicznych z zakresu ochrony zdrowia,

g/ w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pożytku

publicznego na rok 2005,

h/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Poświętne,

i/ w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości diet przysługujących

radnym Rady Gminy Poświętne,

j/ w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości diet dla sołtysów

uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy,

k/ w sprawie zmian w budżecie Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw

Socjalnych za 2004 rok.

8. Interpelacja radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu71 kB1472005-04-05 17:20

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno na temat procedury szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Drzewicy o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i występujących zagrożeniach.

6. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

7. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

8. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie przyjętych w gminie zasadach zwrotu wydatków przeznaczonych

na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do

dożywiania uczniów,

b/ w sprawie zmian w budżecie gminy,

c/ w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zamiany gruntów,

d/ w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu GOPS,

e/ w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/03 z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze,

f/ w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej.

9. Interpelacje radnych.

10.Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu71 kB2092005-04-05 16:41

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za 2004 rok.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

7. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie porozumienia zawartego między Gminą Poświętne a Powiatem

Opoczyńskim dotyczącego finansowania robót modernizacyjnych w ciągu

drogi powiatowej,

b/ w sprawie dopłaty do udziału w Opoczyńskim Rynku Rolnym,

c/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamknięcie i rekultywację wysypiska

śmieci,

d/ w sprawie zmian w budżecie gminy.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.rtf)Tekst protokołuTekst protokołu31 kB1532005-04-05 16:20

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne,

w sprawie uchwalenia statutu GOPS,

w sprawie zmian w budżecie gminy,

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne,

w sprawie wskazania banku sprawującego obsługę finansową gminy.

6. Interpelacje radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.pdf)Tekst protokołuTekst protokołu90 kB1382005-03-14 12:26

Uroczysta Sesja Rad Samorządów lokalnych powiatu opoczyńskiego
z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odbyta 2 maja 2004 r.w Miejskim Domu Kultury w Opocznie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu50 kB2352005-03-14 12:25

XV Sesja Rady Gminy Poświętne, odbyta w dniu 23 kwietnia 2004 roku
w godzinach 13:30– 19:00 w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja na temat opracowania gminnego programu ochrony środowiska wraz z gminnym planem gospodarki odpadami.
5.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
6.Sprawozdanie z gospodarki komunalnej prowadzonej przez Urząd Gminy
w zakresie dzierżawy nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działek budowlanych w Małoszycach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów.
9.Uchwalenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10.Uchwalenie dopłat dla odbiorców wody i ścieków.
11.Zmiana uchwały budżetowej.
12.Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok.
13.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem za 2003 rok.
15.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
16.Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2003 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
18.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2003 roku.
19.Interpelacje radnych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Teskt_protok__u.pdf)Tekst protokołuTekst protokołu101 kB1582005-03-14 12:21

XIV Sesja Rady Gminy Poświętne, odbyta w dniu 24 lutego 2004 roku
w godzinach 9:00 - 13:35 w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
.

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5.Informacja Wójtana temat gospodarki mieszkaniowej gminy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
7.Uchwalenie budżetu gminy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego
dla obliczenia dodatku mieszkaniowego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kolejności dróg do remontu w ramach rekultywacji.
10.Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.
11.Uchwalenie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2004 r.
12.Uchwalenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
13.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2004 r.
14.Zmiana do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
15.Zmiana do uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy.
16.Interpelacja radnych.
17.Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_za__cznika.rtf)Tekst załącznikaTekst załącznika21 kB2102005-03-14 12:19