Sesje rady Gminy w 2002/2003 roku

XIII Sesja Rady Gminy Poświętne, odbyta w dniu 30 grudnia 2003 roku
w godzinach 10:00 - 13:20 w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący rady gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami.
5. Projekt budżetu gminy na 2004 rok.
6. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
-gminy Poświętne oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla Wójta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.
9.  Zmiany w budżecie gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego.
11. Interpelacja radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_za__cznika.doc)Tekst załącznikaTekst załącznika54 kB2652005-03-14 12:10

XII Sesjia Rady Gminy Poświętne, odbyta w dniu 10 grudnia 2003 roku
w godzinach 14:30-17:40 w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący rady gminy.
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie ąuorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Informacja wójta gminy z działalności między sesjami.
5.  Uchwalenie stawek podatku od nieruchomości.
6.  Uchwalenie stawek podatku od środków transportowych.
7.  Uchwalenie wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
8.  Uchwalenie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Poświętne.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
gminy Poświętne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki w Mysiakowcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki w Poświętnem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki w Małoszycach.
13. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pomoc świadczoną w formie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.
14. Zmiany w budżecie gminy.
15.Interpelacja radnych. 
16.Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu45 kB1462005-03-14 12:08

XI Sesja Rady Gminy Poświetne odbyta w dniu 29 października 2003 roku
w godz. 14:00 - 20:30 w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem

 

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja wójta gminy z działalności między sesjami.
5.Informacja o stanie przygotowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.
6.Podjęcie uchwały intencyjnej o zamknięciu śmietniska.
7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Poświętne.
8.Wybory ławników.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy.
10.Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy.
11. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
12.Zmiany w budżecie gminy.
13.Uchwała w sprawie zbycia działki budowlanej oznaczonej numerem 47 o pow.0,18 ha w Gapininie Kolonii.
14.Założenia do projektu wieloletniego planu  inwestycyjnego na lata 2004-2006.
15.Informacja Przewodniczącego rady gminy i Wójta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
16.Interpelacja radnych.
17.Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.pdf)Tekst protokołuTekst protokołu102 kB1622005-03-14 12:07

X Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 19 sierpnia 2003 roku
w godz.10:00 - 15:15 w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem
.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami.
5. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Uchwalenie statutów: gminy i sołectw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek budowlanych w obrębie
wsi Małoszyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działek od prywatnych właścicieli
w obrębie wsi Gapinin Kolonia.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
11.Zmiany do uchwał:
-w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2003 rok,
-w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
-w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 563 wraz z młynem do
rozbiórki-, we wsi Brudzewice.
12. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu73 kB1602005-03-14 12:05
IX Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 20 maja 2003 roku
w godz.16:00 - 17:45 w lokalu USC Poświętne.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący rady gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zmiany w budżecie gminy.
S. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu44 kB1982010-12-02 15:24
VIII Sesja Rady Gminy Poświętne, odbyta w dniu 25 kwietnia 2003 roku
w godz.13:30 - 17:00 w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Wykonanie budżetu gminy za 2002 rok.
5 .Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
6. Informacja o realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomory Społecznej.
7. Przyjęcie Statutu gminy i statutów sołectw.
8. Zmiany w budżecie gminy.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu53 kB1782005-03-14 11:21

VII Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 21 marca 2003 roku
w godzinach 13:30 - 16:30 w lokalu  Zespołu Szkół w Poświętnem.

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - Przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Uchwa1enie budżetu .
5. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów a1koho1oywych na 2003 rok .
6. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
7. Uchwalenie planu pracy komisji Budżetowo -Gospodarczej i Ro1nictwa na 2000 rok.
8. Uchwa1enie p1anu pracy Rady Gminy na 2003 rok.
9. Interpelacje radnych.
10.Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu61 kB1722005-03-14 11:20

VI Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 28 lutego 2003 roku
w godz.14:00 - 18:20 w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji przedszkola.
5. Ustalenie odpłatności za pobór wody i inne usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych.
6. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich - przyjęcie statutów sołectw
7.  Przyjęcie planów pracy komisji.
8. Powołanie Komisji Statutowej Rady Gminy.
9.  Informacja o założeniach budżetu gminy.
10.  Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu73 kB1632005-03-14 11:19

IV Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 30 grudnia 2002 roku
w godz. 10°°-14°° w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjecie uchwał
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne,
- w sprawie wyłączenia przedszkola z Zespołu Szkół
- w sprawie zmian w budżecie gminy.
5. Dyskusja o stanie gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu69 kB2282005-03-14 11:16

III Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta
w dniu 10 grudnia 2002 roku w godz.14:00-18:30 w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem
.

 

Przewodniczył radny Andrzej Małachowski - przewodniczący Rady Gminy
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie gminy Poświętne na dziel 1 grudnia 2002 roku
5. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu29 kB1522005-03-14 11:14

II Sesja Rady Gminy Poświętne odbyta w dniu 28 listopada 2002 roku
w godz.14:00-17:30 w lokalu Zespołu Szkół w Poświętnem.

Proponowany  porządek obrad ;
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad
3. Przy jecie protokółu z  poprzedniej sesji.
4. Ustalenie składu komisji Rady Gminy.
5. Usta1enie wynagrodzeń:
-Wójta Gminy
-Skarbnika
-Sekretarza
6. Ustalenie wysokości diet dla radnych
7. Ustalenie wysokości diet dla sołtysów
8. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
9. Interpelacje radnych
10. Zapytania i wolne wnioski

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_protok__u.doc)Tekst protokołuTekst protokołu44 kB1742005-03-14 11:12