Drukuj

Komisja Rewizyjna została powołana uchwałą Nr II/7/2002 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 listopada 2002 roku w składzie: radny Włodzimierz Bogusiak, radny Marian Grzybek, radny Paweł Kobylarczyk, radny Czesław Sobczyk.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Andrzej Pawlik, powołany uchwałą Nr 1/3/2002 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 listopada 2002 r.

W okresie od 6 grudnia 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń, w tym 6 posiedzeń we własnym składzie, 2 posiedzenia wspólne z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 4 posiedzenia wspólne z pełnymi składami wszystkich stałych komisji Rady Gminy i 1 posiedzenie przeznaczone na dokonanie kontroli działalności za 2003 rok Zakładu Usług Komunalnych, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Klubu Sportowego.

W wyniku dyskusji problemowych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej wysuwane były wnioski kierowane do Wójta Gminy dotyczące między innymi analizy stanu zobowiązań z tytułu podatków należnych od podmiotów gospodarczych na terenie gminy i dokonania kontroli zgodności deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym oraz egzekwowania zaległości podatkowych od podmiotów gospodarczych, a także przeprowadzenia kontroli budynków letniskowych pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni ze stanem rzeczywistym.

Ponadto zobowiązano kierownika Zakładu Usług Komunalnych do dokonywania analizy kosztów działalności zakładu oraz wygospodarowania oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz wyeliminowanie nadmiernych strat wody.

Komisja postawiła również wniosek o podział terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Małoszycach, stanowiącego własność gminy, na działki budowlane.

W ciągu minionego roku Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami: a  kontrolą wydatkowania środków otrzymanych na drogi z funduszu rekultywacji. W wyniku kontroli zakwestionowano wypłacenie faktury za przewóz żwiru a wykonawca usług wycofał fakturę na kwotę okł.       4 tys. zł. Kontrolą działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych pod

względem gospodarności, finansowania, prowadzenia dokumentacji

wyjazdów samochodami strażackimi.

 

Wykryte nieprawidłowości zawarte w protokóle przekazano Wójtowi i

pracownikowi prowadzącemu dokumentację straży do wyjaśnienia. Sprawdzeniem realizacji zobowiązań pieniężnych za 2002 rok dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz deklaracji i umorzeń

podatkowych. Sprawdzeniem wydatków Spółki Wodnej w Brudzewicach i kontrolą Klubu Sportowego w Brudzewicach pod względem wykorzystania dotacji z Urzędu Gminy. Zmniejszeniem kosztów i poprawieniem jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Analizowaniem zadań w zakresie kanalizacji gminy. Działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sprawdzeniem celowości przyznawanych zasiłków. Kontrolą działalności ZUK pod względem finansowym, zatrudnienia, bazy sprzętowej. Kontrolą ZEAS-u - sprawdzono stołówkę szkolną, funkcjonowanie ZEAS-u, wydatki rzeczowe, zakupy. Wnioski i uwagi z kontroli przekazano dyrektorowi ZEAS-u i Wójtowi Gminy. Sprawdzeniem wydatków poniesionych na wapnowanie gleb i zalesienia.

Oprócz planowanych kontroli wykazanych w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę Gminy na 2003 rok, Komisja Rewizyjna zajmowała się przed każdym posiedzeniem Rady Gminy, analizą materiałów i zagadnień pod obrady sesji tj. analizą budżetu, stawek podatków i opłat lokalnych, bieżących inwestycji i innych zadań wskazanych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta. Ze względu na ograniczoną ilość posiedzeń Komisja nie zdążyła wykonać/skontrolować następujących zagadnień z planu pracy:
1/ sprawdzenie stanu technicznego obiektów oświaty,

2/ kontrola działu Obrony Cywilnej pod względem stanu sprzętu i przydziałów

mobilizacyjnych.

Zadania te Komisja Rewizyjna wprowadziła do realizacji w planie pracy na rok 2004.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nadrzędna kategoria: Komisje stałe Rady Gminy 2002-2006
Odsłony: 1416