Ochrona środowiska

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Decyzja(2).doc)DecyzjaBudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 112 kB2022009-06-26 13:03

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sprawozdanie.doc)SprawozdanieSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami110 kB1852009-06-26 13:00

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Program_cz1.pdf)Program cz1Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest483 kB2692009-06-26 12:37
Pobierz plik (Projekt_cz_3.pdf)Projekt cz.3Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest101 kB1792009-06-26 12:37
Pobierz plik (Program_cz_4.pdf)Program cz.4Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest107 kB2492009-06-26 12:37
Pobierz plik (Za__cznik_nr_1.pdf)Załącznik nr 1Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest27 kB2362009-06-26 12:37
Pobierz plik (Za__cznik_nr_2_i_3_.pdf)Załącznik nr 2 i 3 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest29 kB2472009-06-26 12:37
Pobierz plik (Za__cznik_nr_4.pdf)Załącznik nr 4Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest22 kB2492009-06-26 12:37
Pobierz plik (Za__cznik_nr_5.pdf)Załącznik nr 5Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest22 kB2532009-06-26 12:37
Pobierz plik (Za__cznik_nr_6.pdf)Załącznik nr 6Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest22 kB1912009-06-26 12:37
Pobierz plik (Za__cznik_nr_7.pdf)Załącznik nr 7Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest27 kB1972009-06-26 12:37

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Plan.pdf)PlanGminny Plan Gospodarki Odpadami 362 kB3122009-06-26 12:34

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Program(2).pdf)ProgramProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne493 kB5712009-06-26 12:32

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_(3).doc)TekstOBWIESZCZENIE O PRZYGOTOWANIU PROJEKTU DECYZJI - Oczyszczalnia ścieków 27 kB1702009-03-06 10:32

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_.doc)Tekst OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIEM 2009.01.12 - Brudzewice 28 kB1492009-03-06 10:30

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_(2).doc)TekstOBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIEM 2009.01.12 28 kB1662009-03-06 10:27

Data: ................................

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. .............................................................................................................................

.................................................................................................................................

/Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);/

2...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

/określenie przedmiotu i obszaru działalności;/

3. .............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

/określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;/

4...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

/ informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5. .............................................................................................................................

.................................................................................................................................

/ proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;/

6. .............................................................................................................................

/ określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia/


czytelny podpis


ZAŁĄCZNIKI:

Art.8 ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2012 poz. 391

1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa w ust 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2a. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewn

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wni_zel.rtf)wni_zel.rtfTekst wniosku15 kB1832013-09-09 10:12
Pobierz plik (wni_zel.rtf)wni_zel.rtfTekst wniosku15 kB1802013-09-09 10:12

Podkategorie