Ochrona środowiska

Poświętne, 12.10.2009 r.

 

Nr. 7624/6/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 12.10.2009r.

 

 

 

 

Działając na podstawie art.61 § 4 k.p.a. i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. )zawiadamia się , że w dniu 12.10.2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminnej Spółki Wodnej w Poświętnem w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu robót konserwacyjnych i melioracyjnych na obiekcie Błota Brudzewickie , położonym w obrębie Kolonia Gapinin , gmina Poświętne

Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków.

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój nr 6 w godz. od 800 do 1600

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

Poświętne, 27.10.2009 r.

 

Nasz znak: 7624/5/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008r., Nr 199 poz. 1227 )

 

Zawiadamiam

 

że zostało wydane postanowienie znak OŚ. 7624/5/09 z dnia 27.10.2009 r. o potrzebie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji  polegającej na budowie przyłączy linii energetycznych kablowych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych na działce nr 103 położonej w obrębie miejscowości Dęba gmina Poświętne .

Szczegółowe informacje w sprawie wydanego postanowienia strony postępowania mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne u Stanisława Barula – pokój nr 6 tel. 044 756-40-34 .

 

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

Poświętne, 09.10.2009 r.

Nr. 7624/5/09

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 09.10.2009r.

Działając na podstawie art.61 § 4 k.p.a. i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. )zawiadamia się , że w dniu 09.10.2009 r. zostało wszczęte na żądanieWindprojekt Sp.z o.o. ul.Królowej Jadwigi 20 , 88 – 100 Inowrocław postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłączy linii energetycznych kablowych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych na działce nr 103 położonej w obrębie miejscowości Dęba gmina Poświętne

Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków.

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój nr 6 w godz. od 800 do 1600

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

Poświętne, 05.10.2009 r.

 

Nasz znak: 7624/4/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008r., Nr 199 poz. 1227 )

 

Zawiadamiam

 

że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak:OŚ. 7624/4/09 z dnia 05.10.2009 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie stawu rybnego na magazyny rybne w miejscowości Fryszerka na terenie działki o nr ew.248/1 obręb Anielin , gmina Poświętne .

Szczegółowe informacje i możliwość zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydanej decyzji strony postępowania mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne u Stanisława Barula – pokój nr 6 tel. 044 756-40-34 .

 

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

 

Nasz znak: 7624/4/09 Poświętne, 30.09.2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie stron o zebranych

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony , iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Lipiński Jerzy dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie stawu rybnego na magazyny rybne w miejscowości Fryszerka na działce nr ew.248/1 , gmina Poświętne .

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia .

 

 

 

Poświętne, 15.09.2009 r.

 

Nr 7624/4/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 15.09.2009r.

 

 

 

 

Działając na podstawie art.61 § 4 k.p.a. i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. )zawiadamia się , że w dniu 15.09.2009 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Lipiński Jerzy zam.Fryszerka1, gmina Poświętne postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na przebudowie stawu rybnego na magazyny rybne w miejscowości Fryszerka na terenie działki o nr ew.248/1 obręb Anielin , gmina Poświętne .

Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków.

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój nr 6 w godz. od 800 do 1600

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Raport o stanie gminy za 2020 r..pdf)Raport o stanie gminy za 2020 r..pdf 9046 kB62021-05-31 21:10
Pobierz plik (Tekst_dokumentu.pdf)Tekst dokumentuPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby na odcinku 1300 mb 109 kB1802009-07-13 13:23

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_dokumentu(2).doc)Tekst dokumentuObwieszczenia 99 kB2512009-06-26 16:51

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Program.pdf)ProgramProgram Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Poświętne692 kB3072009-06-26 13:25

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_dokumentu.doc)Tekst dokumentuSzczegółowy opis zadań priorytetowych realizowanych w latach 2006-200875 kB1872009-06-26 13:11

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Decyzja.doc)DecyzjaPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudzewice na odcinku 850 mb106 kB1692009-06-26 13:09

Podkategorie