Ochrona środowiska

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zasw_1_2012.pdf)zasw_1_2012.pdfTekst zaświadczenia74 kB1312012-09-28 13:34

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (os_6220_2_2011.pdf)os_6220_2_2011Tekst postanowienia124 kB1562012-02-01 12:24

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (karta usług.doc)karta_usługi_0Karta usługi14 kB1282012-02-01 12:15

Rejestr działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Poświętne


L.p    Nazwa firmy, oznaczenie  siedziby i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy    Nr identyfikacji podatkowej (NIP)    Nr identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca posiada    Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych*    Nr rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru    Data wpisu    Uwagi
                           
                           
                           
                           * Rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11
Rejestr działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Poświętne


L.p    Nazwa firmy, oznaczenie  siedziby i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy    Nr identyfikacji podatkowej (NIP)    Nr identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca posiada    Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych*    Nr rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru    Data wpisu    Uwagi
                           
                           
                           
                           * Rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11
Rejestr działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Poświętne


L.p    Nazwa firmy, oznaczenie  siedziby i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy    Nr identyfikacji podatkowej (NIP)    Nr identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca posiada    Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych*    Nr rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru    Data wpisu    Uwagi
                           
                           
                           
                           * Rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (rejest_dz_reg_2013.pdf)rejest_dz_reg_2013.pdfTekst informacji153 kB1932013-12-31 13:02

IN F O R M A C J A
odnośnie rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne  tworzy i prowadzi Wójt Gminy Poświętne  od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne  jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Poświętne  na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) tj. dnia 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw),
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam,że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Poświętne  (pok. nr 6) lub poniżej w pliku do pobrania.
Uwaga:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (oświadczenie.doc)oświadczenie_0Oświadczenie16 kB1262012-02-01 12:10
Pobierz plik (wniosek o wpis.doc)wniosek_0Wniosek o wpis19 kB1272012-02-01 12:10

OŚ.6220.1.2010/2011 Poświętne, dnia 05.09.2011 r.

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Poświętne, działając z urzędu w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

postanawia

podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem nr j.w. z dnia 12.02.2010 r.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Poświętne w oparciu o art. 97§ 2 k.p.a w związku z art. 69 ust.4 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227) zawiesił postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji oo uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne , postanowieniem nr j.w. w dniu 12.02.2010 r.

W myśl przytoczonego wyżej art. 97 §2 k.p.a. postępowanie można zawiesić, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od ustąpienia przyczyny uzasadniającej - przedłożenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko .

W dniu 02.09.2011 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Poświętnem Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko a tym samym ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania.

Wobec powyższego postanawia się jak wyżej.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca

2. a/a

3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

Poświętne, 05.09.2011 r.

Nasz znak:OŚ.6220.1.2010/2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008r., Nr 199 poz. 1227 )

Zawiadamiam

że zostało wydane postanowienie znak OŚ. 6220.1.2010/2011 z dnia 05.09.2011 r.w sprawie podjęcia postępowania zawieszonego w dniu 12.02.2010 r dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne .

Szczegółowe informacje w sprawie wydanego postanowienia strony postępowania mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne u Stanisława Barula – pokój nr 6 tel. 044 756-40-34 .

OBWIESZCZENIE

Nasz znak:6220.1.2010/2011 Poświętne, 06.09.2011 r

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r.), w dniu 22.01.2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne .

Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko , składania uwag i wniosków.

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój nr 6 w godz. od 8.00 do 16. 00 .

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Do wiadomości :

wnioskodawca ( na tablicy ogłoszeń Sołectwa

Buczek oraz w siedzibie Urzędu Gminy i

na stronie internetowej Gminy Poświętne ).

obwieszczenie1

Poświętne, 22.01.2010 r.

 

Nr 7624/1/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Działając na podstawie art. 61§ 4 k.p.a i zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz.1071z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. Urząd Gminy Poświętne zawiadamia, że na podstawie wniosku Windprojekt Sp.z o.o. ul.Królowej Jadwigi 20 , 88 – 100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne .

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój

nr 6 w godz. od 8.00 do 16. 00 .

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

 

 

Do wiadomości :

  • wnioskodawca ( na tablicy ogłoszeń Sołectwa

Buczek oraz w siedzibie Urzędu Gminy i

na stronie internetowej Gminy Poświętne ).

Poświętne, 22.02.2010 r.

 

OŚ. 7624/2/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Działając na podstawie art. 61§ 4 k.p.a i zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz.1071z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. zawiadamia się , że w dniu 22.02.2010 r. zostało wszczęte na podstawie wniosku Gminy Poświętne postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poświętne, Małoszyce , Poręby .

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój

nr 6 w godz. od 8.00 do 16. 00 .

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

Do wiadomości :

  • wnioskodawca ( na tablicy ogłoszeń Sołectwa

Poświętne,Małoszyce,Poręby oraz w siedzibie Urzędu Gminy i

na stronie internetowej Gminy Poświętne ).

Podkategorie