Ochrona środowiska

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdfTekst zawiadomienia21 kB2372016-05-11 12:35

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdf)PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdfTekst dokumentu1084 kB3452016-01-28 12:53
Pobierz plik (uchw_XVI_91_15.pdf)uchw_XVI_91_15.pdfUCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Poświętne1809 kB1942016-01-28 12:52
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów..doc)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów..doc 59 kB492019-01-08 08:58

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie2.pdf)OŚ.6220.1.2010/2015.BSTekst obwieszczenia41 kB1942015-03-18 09:51

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie-os.6220.5.20092015.bs.pdf)OŚ.6220.5.2009/2015.BSTekst obwieszczenia40 kB1692015-03-18 09:47

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne" zmienionej uchwałą Nr XXIII/130/13 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2013 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_244_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_244_2014a.pdfTekst uchwały182 kB1522014-10-02 13:29
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_244_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_244_2014a.pdfTekst uchwały182 kB1342014-10-02 13:29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (os.6220.1.2014.pdf)os.6220.1.2014.pdfTekst zawiadomienia OŚ.6220.1.201425 kB1872014-05-23 09:18
Pobierz plik (os.6220.1.2014.pdf)os.6220.1.2014.pdfTekst zawiadomienia OŚ.6220.1.201425 kB1392014-05-23 09:18

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj zezwolenia

Określenie terminu ważności zezwolenia

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wójt Gminy Poświętne

OZ.6144.1.2013

Longin Siemiński

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński

91-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

Wyłapywanie, transport oraz zapewnienie wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Poświętne

17.03.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj zezwolenia

Określenie terminu ważności zezwolenia

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wójt Gminy Poświętne

OŚ.6233.1.2013

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

ul. Krótka 1,

26-300 Opoczno

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne

13.05.2023 r.

 

 

 2.

 Wójt Gminy Poświętne

 OŚ.6233.1.2015

 F.U. "DUD-KAR" Karol Dudeńko

Żądłowice 23,

97-215 Inowłódz

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne

 26.05.2025 r.

 

 

……………………………………….

(Miejscowość, data)

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

UL. AKACJOWA 4

26-315 POŚWIĘTNE

WNIOSEK

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

1. Dane przedsiębiorcy:

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Nazwa firmy. ................................................................................................................................

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy .........................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP...........................................................................................

Tel........................................................................e-mail...............................................................

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegaj ący się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1/3


.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

a) środki transportu przystosowane do transportu zwierząt:

ilość ..............................................................................................................................................

rodzaj ............................................................................................................................................

b) rodzaje atestowanych urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą

wyłapywane .................................................................................................................................

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem.

.............................................................................

/podpis wnioskodawcy/


2/3


ZAŁ ĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. 1.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł.

 

 1. 2.Dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności.

 

 1. 3.Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt.

 

 1. 4.Dokumenty potwierdzające posiadanie kadry wykształconej oraz przeszkolonej w kierunku weterynaryjnym, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

 

 1. 5.Dokumenty potwierdzające gotowość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej .

 

 1. 6.Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

 

 1. 7.Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do transportu zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 1. 8.Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.

 

 1. 9.Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

 1. 10.Wypis z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

 

 1. 11.Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

 

 1. 12.Tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt.

 

 1. 13.Inne ........................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

Pouczenie:

 1. 1.Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

 1. 2.Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Poświętne może:

-          wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

-            dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w

celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 1. 3.Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Poświętne wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
 2. 4.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać wymagania określone Uchwałą

Nr XXIII/132/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 lutego 2013 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wn_zw.rtf)wn_zw.rtfTekst wniosku41 kB1302013-09-09 10:22
Pobierz plik (wn_zw.rtf)wn_zw.rtfTekst wniosku41 kB1372013-09-09 10:22

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (postan_6220_3_2013.pdf)postan_6220_3_2013.pdfPostanowienie216 kB972013-06-21 09:31
Pobierz plik (postan_6220_3_2013.pdf)postan_6220_3_2013.pdfPostanowienie216 kB1112013-06-21 09:31
Pobierz plik (os_6220_3_2013.pdf)os_6220_3_2013.pdfZawiadomienie44 kB1072013-06-21 09:31
Pobierz plik (os_6220_3_2013.pdf)os_6220_3_2013.pdfZawiadomienie44 kB912013-06-21 09:31
Pobierz plik (zaw_6220_3_2013.pdf)zaw_6220_3_2013.pdfZawiadomienie33 kB972013-06-21 09:31
Pobierz plik (zaw_6220_3_2013.pdf)zaw_6220_3_2013.pdfZawiadomienie33 kB942013-06-21 09:31

Podkategorie