Drukuj

Poświętne, 22.01.2010 r.

 

Nr 7624/1/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Działając na podstawie art. 61§ 4 k.p.a i zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz.1071z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. Urząd Gminy Poświętne zawiadamia, że na podstawie wniosku Windprojekt Sp.z o.o. ul.Królowej Jadwigi 20 , 88 – 100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne .

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój

nr 6 w godz. od 8.00 do 16. 00 .

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

 

 

Do wiadomości :

Buczek oraz w siedzibie Urzędu Gminy i

na stronie internetowej Gminy Poświętne ).

Nadrzędna kategoria: Ochrona środowiska
Odsłony: 1170