Poświętne, 22.02.2010 r.

 

OŚ. 7624/2/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Działając na podstawie art. 61§ 4 k.p.a i zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz.1071z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. zawiadamia się , że w dniu 22.02.2010 r. zostało wszczęte na podstawie wniosku Gminy Poświętne postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poświętne, Małoszyce , Poręby .

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój

nr 6 w godz. od 8.00 do 16. 00 .

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

 

Do wiadomości :

  • wnioskodawca ( na tablicy ogłoszeń Sołectwa

Poświętne,Małoszyce,Poręby oraz w siedzibie Urzędu Gminy i

na stronie internetowej Gminy Poświętne ).