Poświętne, 05.10.2009 r.

 

Nasz znak: 7624/4/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008r., Nr 199 poz. 1227 )

 

Zawiadamiam

 

że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak:OŚ. 7624/4/09 z dnia 05.10.2009 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie stawu rybnego na magazyny rybne w miejscowości Fryszerka na terenie działki o nr ew.248/1 obręb Anielin , gmina Poświętne .

Szczegółowe informacje i możliwość zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydanej decyzji strony postępowania mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne u Stanisława Barula – pokój nr 6 tel. 044 756-40-34 .

 

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .