Poświętne, 27.10.2009 r.

 

Nasz znak: 7624/5/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008r., Nr 199 poz. 1227 )

 

Zawiadamiam

 

że zostało wydane postanowienie znak OŚ. 7624/5/09 z dnia 27.10.2009 r. o potrzebie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji  polegającej na budowie przyłączy linii energetycznych kablowych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych na działce nr 103 położonej w obrębie miejscowości Dęba gmina Poświętne .

Szczegółowe informacje w sprawie wydanego postanowienia strony postępowania mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne u Stanisława Barula – pokój nr 6 tel. 044 756-40-34 .

 

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .