Poświętne, 12.10.2009 r.

 

Nr. 7624/6/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 12.10.2009r.

 

 

 

 

Działając na podstawie art.61 § 4 k.p.a. i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r. )zawiadamia się , że w dniu 12.10.2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminnej Spółki Wodnej w Poświętnem w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu robót konserwacyjnych i melioracyjnych na obiekcie Błota Brudzewickie , położonym w obrębie Kolonia Gapinin , gmina Poświętne

Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków.

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój nr 6 w godz. od 800 do 1600

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Jednocześnie informuję , że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .