Drukuj

Poświętne, 05.09.2011 r.

Nasz znak:OŚ.6220.1.2010/2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008r., Nr 199 poz. 1227 )

Zawiadamiam

że zostało wydane postanowienie znak OŚ. 6220.1.2010/2011 z dnia 05.09.2011 r.w sprawie podjęcia postępowania zawieszonego w dniu 12.02.2010 r dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne .

Szczegółowe informacje w sprawie wydanego postanowienia strony postępowania mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne u Stanisława Barula – pokój nr 6 tel. 044 756-40-34 .

Nadrzędna kategoria: Ochrona środowiska
Odsłony: 1300