Drukuj

OBWIESZCZENIE

Nasz znak:6220.1.2010/2011 Poświętne, 06.09.2011 r

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 z 2008 r.), w dniu 22.01.2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne .

Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko , składania uwag i wniosków.

Akta sprawy udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 pokój nr 6 w godz. od 8.00 do 16. 00 .

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .

Do wiadomości :

wnioskodawca ( na tablicy ogłoszeń Sołectwa

Buczek oraz w siedzibie Urzędu Gminy i

na stronie internetowej Gminy Poświętne ).

Nadrzędna kategoria: Ochrona środowiska
Odsłony: 1191