Drukuj

OŚ.6220.1.2010/2011 Poświętne, dnia 05.09.2011 r.

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Poświętne, działając z urzędu w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

postanawia

podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem nr j.w. z dnia 12.02.2010 r.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Poświętne w oparciu o art. 97§ 2 k.p.a w związku z art. 69 ust.4 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227) zawiesił postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji oo uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 327;328 oraz 339 (zjazd z drogi )położonych w obrębie miejscowości Buczek, gmina Poświętne , postanowieniem nr j.w. w dniu 12.02.2010 r.

W myśl przytoczonego wyżej art. 97 §2 k.p.a. postępowanie można zawiesić, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od ustąpienia przyczyny uzasadniającej - przedłożenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko .

W dniu 02.09.2011 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Poświętnem Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko a tym samym ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania.

Wobec powyższego postanawia się jak wyżej.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca

2. a/a

3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

Nadrzędna kategoria: Ochrona środowiska
Odsłony: 997