Informacje dla interesantów

Poświętne, 21 lutego 2011 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w trzecim terminie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11 o powierzchni ogólnej 0,4087 ha, położonej w obrębie miejscowości Ponikła gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW 53514.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2011 roku /czwartek/ o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 (budynek B - sala konferencyjna).

Poprzednie przetargi odbyły się 20 października 2010 r. i 10 lutego 2011 r.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10b

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

3.  Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10%

ceny wywoławczej (tj.6.000 zł), do dnia 21 marca 2011  r. na rachunek Gminy Poświętne

Nr 86898500040030030669760007  /liczy się data wpływu przelewu na konto/.

4.  Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

- dowodu wniesienia wadium,

- dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych.

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

5.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno

być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

6. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową

wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub

pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu

przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

7.  Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od

zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie

o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i

technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

9.  Nieruchomość nie posiada obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

10. Nieruchomość stanowi działka nieogrodzona, częściowo z drzewostanem leśnym, zabudowana

budynkiem drewnianym po byłej szkole krytym blachą, o powierzchni zabudowy 144 2m..

11. Wymieniona działka nie jest objęta planem miejscowym, położona jest w luźnej zabudowie

wiejskiej, otoczona nieruchomościami letniskowo-rekreacyjnymi, stanowi część terenów

oznaczonych symbolem ML/UT i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową

z usługami turystyki.

12. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania

z uzasadnionej przyczyny.

13.  Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/756-40-34.

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

Poświętne, 11 lutego 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na dzień 10 lutego 2011 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ponikle, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11,- o powierzchni 0,4087 ha.

W wyznaczonym terminie tj. do 07 lutego 2011 r. wpłynęła jedna wpłata wadium na w/w nieruchomość. Jednak w dniu przetargu nikt nie przystąpił do przetargu.

W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

(-) Elżbieta Sobczyk

Zarządzenie nr  5/2011

Wójta Gminy  POŚWIĘTNE

z dnia

01 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy  Poświętne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 22 statutów sołectw Gminy  Poświętne  stanowiących załączniki do  Uchwały Nr X/49/03 Rady Gminy  Poświętne z dnia  19 sierpnia 2003 r. ( Dz.Urz. Woj.  Łódzk. Nr  317 poz.  2680 )  zarządzam, co następuje:

§1. Zarzadzam zwołanie zebrań wiejskich na terenie gminy Poświętne dla wyboru sołtysów i rad sołeckich.

§ 2.Ustalam terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy  Poświętne  dla wyboru sołtysów i rad sołeckich  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam porządek zebrań wiejskich zwołanych w celu przeprowadzenia wyborów :

1.Otwarcie zebrania wiejskiego i stwierdzenie prawomocności do podejmowania  uchwał;

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4.Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5.Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru   określonymi w rozdziale V statutu sołectwa

6.Wybór  (w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego;

7.Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

8.Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,

9.Dyskusja i wolne wnioski.

10.Zamknięcie zebrania wiejskiego.

§ 4. Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wyborczych podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez:  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poświętnem, na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sołectw i Urzędu Gminy  Poświętne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2011

Wójta Gminy Poświętne z dnia 01 lutego 2011 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE

LP.

Miejscowość/miejsce

Data/dzień

Godzina

Osoba obsługująca

1.

ANIELIN

Świetlica wiejska

09 lutego 2011r.

środa

18.00

P. Anna Kacprzak

2.

MAŁOSZYCE

Szk. Podst. w Poświętnem

11 lutego 2011 r.

piątek

18.00

P. Elżbieta Lasota

3.

DĘBORZECZKA

Mieszkanie sołtysa wsi

13 lutego 2011 r.

niedziela

18.00

P. Marcin Wójcicki

4.

BRUDZEWICE

Szk. Podst. w Brudzewicach

15 lutego 2011 r.

wtorek

18.00

P. Marian Pisarski

5.

BRUDZEWICE KOL.

Szk. Podst. w Brudzewicach

17 lutego 2011 r.

czwartek

18.00

P. Marian Pisarski

6.

BUCZEK

Mieszkania sołtysa wsi

19 lutego 2011 r.

sobota

18.00

P. Elżbieta Podlasek

7.

DĘBA

Świetlica wiejska

20 lutego 2011 r.

niedziela

18.00

P. Stanisław Barul

8.

POŚWIĘTNE

Szk. Podst. w Poświętnem

22 lutego 2011 r.

wtorek

18.00

P. Elżbieta Sobczyk

9.

GAPININ

Remiza OSP

24 lutego 2011 r.

czwartek

18.00

P. Aleksandra Kupis

10

WÓLKA KULIGOWSKA

Remiza OSP w Gapininie

25 lutego 2011 r.

piątek

18.00

P. Barbara Anioł

11.

PORĘBY

Świetlica wiejska

28 lutego 2011 r.

poniedziałek

18.00

P. Maria Grzybek

12.

MYSIAKOWIEC

Mieszkanie sołtysa wsi

02 marca 2011 r.

środa

18.00

P. Bolesław Kośka

13.

STUDZIANNA

Świetlica wiejska w GOSR

04 marca 2011 r.

piątek

18.00

P. Marcin Wójcicki

14.

PONIKŁA

Mieszkanie sołtysa wsi

07 marca 2011 r.

poniedziałek

18.00

P. Gabriela Bogusiak

15.

STEFANÓW

Mieszkanie sołtysa wsi

09 marca 2011 r.

środa

18.00

P. Grażyna  Krakowiak

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Anielin  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Anielin , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  09 lutego 2011 r. ( środa) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji,

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4.Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5.Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Anielin,

6.Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego,

7.Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8.Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9.Dyskusja i wolne wnioski

10. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  09 lutego 2011 r.  (środa ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Małoszyce  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Małoszyce, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  11 lutego 2011 r. ( piątek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Poświętnem.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Małoszyce.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  11 lutego 2011 r.  ( piątek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęborzeczka  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Dęborzeczka, że  Zarządzeniem      Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  13 lutego 2011 r. ( niedziela ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w  mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Dęborzeczka .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:   13 lutego 2011 r.  ( niedziela  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Brudzewice  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Brudzewice , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  15 lutego 2011 r. ( wtorek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brudzewicach .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Brudzewice.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  15 lutego 2011 r.  ( wtorek ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Brudzewice - Kolonia  dla wyborów sołtysa             i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Brudzewice - Kolonia, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  17 lutego 2011 r. ( czwartek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa    i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brudzewicach .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Brudzewice - Kolonia.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  17 lutego 2011 r.  ( czwartek ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Buczek  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Buczek , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  19 lutego 2011 r.     ( sobota ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Buczek.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  19 lutego 2011 r.  ( sobota ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęba  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Dęba, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  20 lutego 2011 r.     (   niedziela ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Dęba.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:   20 lutego 2011 r.  ( niedziela )  godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poświętne  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Poświętne, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  22 lutego 2011 r.     ( wtorek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Poświętnem .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa Poświętne .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 22 lutego 2011 r.  (  wtorek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Gapinin  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi Gapinin, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  24 lutego 2011 r. (  czwartek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Gapinin .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji,

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Gapinin .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 24 lutego 2011 r.  (  czwartek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Gapinin  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi Gapinin - Kolonia , że  Zarządzeniem       Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  24 lutego 2011 r. (  czwartek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Gapinin .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Gapinin .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 24 lutego 2011 r.  (  czwartek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Wólka Kuligowska  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Wólka Kuligowska,

że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  25 lutego 2011 r. ( piątek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Gapininie .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji,

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa Wólka Kuligowska ,

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego,

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  25 lutego 2011 r.  ( piątek )  godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poręby  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Poręby, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  28 lutego 2011 r.     ( poniedziałek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Poręby.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 28 lutego 2011 r.  ( poniedziałek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Mysiakowiec  dla wyborów sołtysa

i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Mysiakowiec, że  Zarządzeniem       Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  02 marca 2011 r. ( środa ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Mysiakowiec.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 02 marca 2011 r.  ( środa ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Studzianna  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Studzianna,  że  Zarządzeniem          Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień 04 marca 2011 r. ( piątek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w GOSR .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Studzianna.

6. Wybór (w głosowaniu jawnym ) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 04 marca 2011 r.  ( piątek ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Ponikła  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi Ponikła , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  07 marca 2011 r. (  poniedziałek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa we wsi  Kozłowiec .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Ponikła.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  07 marca 2011 r.  ( poniedziałek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Ponikła  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi  Kozłowiec, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  07 marca 2011 r. (  poniedziałek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa we wsi  Kozłowiec .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Ponikła.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  07 marca 2011 r.  ( poniedziałek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Stefanów  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Stefanów, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  09 marca 2011  r.         (  środa ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Stefanów.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  09 marca 2011 r.  ( środa )  godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

Poświętne, 31 stycznia 2011 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 19997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2010 r.nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wykaz ten dotyczy niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/1 o powierzchni ogólnej 0,0086 ha położonej w obrębie wsi Kozłowiec, stanowiącej własność Gminy Poświętne, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW 52781.

Gmina Poświętne nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Poświętne nr XXVIII/189/2002 z dnia 26.04.2002 r. w/w nieruchomość  leży w terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i zagrodowe.

Cena przedmiotowej nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.284 zł netto.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z ustawą

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość oznaczona nr 51/1 o pow. 0,0086 ha zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne na okres 21 dni tj. od dnia 01.02.2011 r. do 21.02.2011 r., opublikowany na stronie internetowej bip.poswietne.pl i rozesłany do wszystkich sołectw. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie również w prasie lokalnej.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_regulaminu_.pdf)Tekst regulaminu REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY POŚWIĘTNE I NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 76 kB1362008-01-18 15:52

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia106 kB1702011-01-17 10:30

Urząd Gminy Poświętne

Adres

Poświętne, ul. Akacjowa 4

NIP 768-13-08-374
REGON 000549915

Kontakt

Telefon: +48 (44) 756-40-34

Fax: +48 (44) 756-40-34
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres skrytki ePUAP

/GminaPoswietne_1/skrytka

Kod

26-315 Poświętne

Wójt

mgr  Michał Franas
Telefon: +48 (44) 756-40-34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wiechecki
Telefon: +48 (44) 756-40-34

Sekretarz Gminy

Zastępca Wójta

Maria Grzybek
Telefon: +48 (44) 756-40-34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy

Jadwiga Kośka
Telefon: +48 (44) 756-40-34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Adres

Poświętne, ul. Szkolna 2a

Kontakt

Telefon/Fax: +48 (44) 756-40-61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kod

26-315 Poświętne

Adres skrytki ePUAP

/GOPSPoswietne/SkrytkaESP

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem

Adres

Poświętne, ul. Główna 40

Kontakt

Telefon: +48 (44) 756-40-43 Fax: +48 (044) 756-40-34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kod

26-315 Poświętne

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem

Adres

Poświętne, ul. Szkolna 2a

Kontakt

Telefon/Fax: +48 (44) 754-70-12

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kod

26-315 Poświętne

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzewicach

Adres

Brudzewice Kolonia 59

Kontakt

Telefon: +48 (044) 754-70-14

Fax: +48 (044) 754-70-14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kod

26-315 Poświętne

 Szkoła Podstawowa w Dębie

Adres

Dęba 80

Kontakt

Telefon: +48 (044) 754-70-11

Fax +48 (044) 754-70-11
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kod

26-315 Poświętne

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez

Urząd Gminy w Poświętnem

Przepisy nakładają obowiązek prowadzenia i gromadzenia akt, rejestrów ewidencji i innych materiałów archiwalnych powstałych w czasie działalności urzędu. Dane osobowe udostępnia się na wniosek pisemny, odpowiednio udokumentowany. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące zakresu, przeznaczenia danych, oznaczenia zbioru danych oraz informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze danych osobowych.

Samodzielne stanowisko d/s  - Anna Kacprzak

organizacyjno - kadrowych

 1. rejestr skarg i wniosków
 2. rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 3. rejestr zarządzeń wójta
 4. książka kontroli
 5. ewidencja zatrudnionych pracowników w U.G.

Samodzielne stanowisko d/s  - Aleksandra Kupis

wymiaru podatków i opłat,

obsługi Kasy Urzędu

 1. ewidencja podatników
 2. rejestr zwolnień 5-cio letnich z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego.
 3. rejestr ulg inwestycyjnych
 4. rejestr ulg żołnierskich
 5. rejestr umorzeń zaległości podatkowych
 6. rejestr odroczeń zaległości podatkowych
 7. rejestr odroczeń terminów płatności
 8. ewidencja decyzji geodezyjnych w sprawie zmian powierzchni gruntów

Samodzielne stanowisko d/s  - Elżbieta Lasota

budownictwa

 1. rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – do dnia 10 lipca 2003
 2. rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – od dnia 11 lipca 2003
 3. rejestr miejscowych planów zagospodarowania
 4. rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 5. rejestr zgłoszeń budynków które nie wymagają pozwoleń na budowę
 6. rejestr pozwoleń na użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania
 7. rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 8. rejestr oddanych obiektów do użytkowania
 9. książki obiektów budowlanych
 10. rejestr pozwoleń n budowę
 11. rejestr zamówień publicznych
 12. ewidencja dróg i móstów

Samodzielne stanowisko d/s  -  Elżbieta Sobczyk

obsługi Rady Gminy, gospodarki ziemią

 1. rejestr uchwał rady gminy
 2. rejestr interpelacji i wniosków radnych
 3. rejestr uchwał komisji rady gminy
 4. rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
 5. rejestr wspólnot gruntowych
 6. wykaz gruntów komunalnych
 7. rejestr ulic i numeracji nieruchomości
 8. rejestr dodatków mieszkaniowych

Samodzielne stanowisko d/s  - Gabriela Bogusiak

obywatelskich i USC

 1. skorowidz alfabetyczny aktów urodzeń, małżeństw i zgonów – zakres dokumentów przez ostatnie sto lat
 2. rejestr wydawanych i utraconych dowodów osobistych od roku 1975
 3. rejestr wydawanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 4. rejestr wyborców

Samodzielne stanowisko d/s  - Stanisław Barul

rolnictwa i ochrony środowiska

 1. archiwum zakładowe

Samodzielne stanowisko d/s  - Barbara Anioł

działalności gospodarczej,

księgowości podatkowej

1. ewidencja podatników podatku od środków transportu

2. ewidencja zaległości w podatkach

3.rejestr podań o umorzenie podatku od środków transportu

4.rejestr zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

5.rejestr ewidencji działalności gospodarczej

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_o_udost_pnienie_informacji_publicznej.doc)WniosekWniosek o udostępnienie informacji publicznej27 kB1562005-03-30 13:05

Podkategorie