Informacje dla interesantów

Poświętne, 05 lipca 2011 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w piątym terminie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11 o powierzchni ogólnej 0,4087 ha, położonej w obrębie miejscowości Ponikła gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW 53514.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2011 roku /poniedziałek/ o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 (budynek B - sala konferencyjna).

Poprzednie przetargi odbyły się 20 października 2010 r., 10 lutego 2011 r., 24 marca 2011 r.,

30 maja 2011 r.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10b

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

3.  Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10%

ceny wywoławczej (tj. 5000 zł), do dnia 04 sierpnia 2011  r. na rachunek Gminy Poświętne

Nr 86898500040030030669760007  /liczy się data wpływu przelewu na konto/.

4.  Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

- dowodu wniesienia wadium,

- dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych.

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

5.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno

być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

6. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową

wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub

pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu

przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

7.  Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od

zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie

o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i

technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

9.  Nieruchomość nie posiada obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

10. Nieruchomość stanowi działka nieogrodzona, częściowo z drzewostanem leśnym, zabudowana

budynkiem drewnianym po byłej szkole krytym blachą, o powierzchni zabudowy 144 2m..

11. Wymieniona działka nie jest objęta planem miejscowym, położona jest w luźnej zabudowie

wiejskiej, otoczona nieruchomościami letniskowo-rekreacyjnymi, stanowi część terenów

oznaczonych symbolem ML/UT i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową

z usługami turystyki. Przy granicy działki od strony północnej projektowane jest przyłącze

energetyczne do innych nieruchomości.

12. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania

z uzasadnionej przyczyny.

13.  Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/756-40-34.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (mapa_dzialki.pdf)mapa_dzialkiMapa działki60 kB1862011-07-15 09:02

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_woj_10_06.pdf)obw_woj_10_06Tekst obwieszczenia 536 kB1422011-06-20 14:31

Na dzień 30 maja 2011 r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

zabudowanej nieruchomości położonej w Ponikle, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11,- o powierzchni 0,4087 ha.

W wyznaczonym terminie tj. do 26 maja 2011 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość.

W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

Elżbieta Sobczyk

Informacja o nowych zasadach zgłaszania kandydatów na ławników

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

NA KADENCJĘ 2012 - 2015

Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)

o sądach powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Informacja o liczbach ławników wybieranych do poszczególnych sądów

I. Do Sądu Rejonowego w Opocznie

OGÓŁEM:  1

II. Do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

do sądu pracy:  1

III. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

OGÓŁEM:  1

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2011 r.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy:

- prezesi sądów,

- stowarzyszenia,

- organizacje związkowe,

- organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesiąciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie właściwej gminy.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty dostępny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy, na stronie internetowej bip.poswietne.pl w zakładce wybory ławników lub na stronie www.ms.gov.pl .

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona),

nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis

każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania

funkcji ławnika wydane przez lekarza wpisanego do rejestru wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne na podstawie przepisów art. 229 Kp

5) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia co najmniej średniego

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie

poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2011 r.

godz. 16. 00.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w ustawie, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Druki:

1)     karty zgłoszenia,

2)     oświadczenia kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

3)     informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

4)     listy popierającej - jeżeli zgłoszenie kandydata następuje przez co najmniej 50 obywateli,

udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

Listy wybranych ławników wraz z ich danymi zostaną przesłane przez Radę Gminy prezesom właściwych sądów do 10 listopada br.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (L I S T A1.doc)Lista_osóbLista osób zgłaszających kandydata87 kB1452011-06-16 12:01
Pobierz plik (karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika_2.pdf)karta_zgloszeniaKarta zgłoszenia kandydata na ławnika148 kB1452011-06-16 12:01

Z A W I A D O M I E N I E


Dnia 02.05.2011 r. Urząd  Gminy  i  Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Poświętnem  będą nieczynne.

 

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie_wojew.pdf)Tekst obwieszczeniaObwieszczenie wojewody428 kB1252011-04-13 08:26

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na dzień 24 marca 2011 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

zabudowanej nieruchomości położonej w Ponikle, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11,- o powierzchni 0,4087 ha.

W wyznaczonym terminie tj. do 21 marca 2011 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość.

W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

Elżbieta Sobczyk

Poświętne 2011.03.17

Nr 6733.CP.01.2011

OBWIESZCZENIE

O PRZYGOTOWANIU PROJEKTU DECYZJI

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w wyniku prowadzonego na żądanie Gminy Poświętne z siedzibą w Poświętnem przy ul Akacjowej 4 postępowania administracyjnego wynikającego z wniosku  wniesionego w dniu 04.01.2011 r. w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poświętne” - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami (odgałęzieniami) do granicy własności, pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz odbudowa pasów drogowych, na działkach o nr ewid. 131, 102, 207, 173, 690, 298, 701, 299, 246, 325, 489, 488, 486, 505, 504, 508, 506, 507/1, 510, 672, 487/2, 347/1, 346/1, 519, 528, 702, 706, 707, 60, 186, 348, 675/2, 343/2, 342, 341/2 i 429, obręb Poświętne, gm. Poświętne; na działkach o nr ewid.  835/1, 712, 836, 769, 548, 924, 864/18, 836, obręb Małoszyce, gm. Poświętne; na działce  o nr ewid. 13, obręb Poręby; na działkach o nr ewid. 624, 606 i 30, obręb Studzianna, gm. Poświętne.

został przygotowany projekt ww. decyzji. 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia                      w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem                          ul. Akacjowa 4.

mgr inż. Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne

 

Zarządzenie Nr 0050.10. 2011

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Poświętne w 2011roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz.U.01.142.1591 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2011

roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą wziąć udział:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) inne podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. l.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne

3) na stronie internetowej Gminy Poświętne

§ 3. Ustala się regulamin otwartego konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

§ 4. 1. Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie, o którym mowa

w § 1 ust. 1 dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w składzie:

1) Marian Pisarski - Przewodniczący komisji

Elżbieta Sobczyk - Sekretarz komisji

Marcin Wójcicki - Członek komisji

Grażyna Krakowiak - Członek komisji

Stefan Kwaśniak - Członek komisji

2. Do prac w Komisji Konkursowej mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego osoby będące

ekspertami w obszarze pracy komisji.

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) analiza i ocena ofert podmiotów złożonych w konkursie o którym mowa w § 1 ust. 1

dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) przedłożenie Wójtowi Gminy Poświętne opinii w formie protokołu co do złożonych ofert oraz

rekomendacji ich wyboru do przyznania dotacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Poświętne.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz. w spr. konkursu z zakresu sportu_0.pdf)Tekst ogłoszenia Ogłoszenie wraz z załącznikami 112 kB1392011-02-21 15:19

Poświętne, 21 lutego 2011 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w trzecim terminie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11 o powierzchni ogólnej 0,4087 ha, położonej w obrębie miejscowości Ponikła gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW 53514.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2011 roku /czwartek/ o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 (budynek B - sala konferencyjna).

Poprzednie przetargi odbyły się 20 października 2010 r. i 10 lutego 2011 r.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10b

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

3.  Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10%

ceny wywoławczej (tj.6.000 zł), do dnia 21 marca 2011  r. na rachunek Gminy Poświętne

Nr 86898500040030030669760007  /liczy się data wpływu przelewu na konto/.

4.  Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

- dowodu wniesienia wadium,

- dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych.

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

5.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno

być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

6. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową

wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub

pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu

przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

7.  Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od

zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie

o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i

technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

9.  Nieruchomość nie posiada obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

10. Nieruchomość stanowi działka nieogrodzona, częściowo z drzewostanem leśnym, zabudowana

budynkiem drewnianym po byłej szkole krytym blachą, o powierzchni zabudowy 144 2m..

11. Wymieniona działka nie jest objęta planem miejscowym, położona jest w luźnej zabudowie

wiejskiej, otoczona nieruchomościami letniskowo-rekreacyjnymi, stanowi część terenów

oznaczonych symbolem ML/UT i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową

z usługami turystyki.

12. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania

z uzasadnionej przyczyny.

13.  Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/756-40-34.

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

Poświętne, 11 lutego 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na dzień 10 lutego 2011 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ponikle, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11,- o powierzchni 0,4087 ha.

W wyznaczonym terminie tj. do 07 lutego 2011 r. wpłynęła jedna wpłata wadium na w/w nieruchomość. Jednak w dniu przetargu nikt nie przystąpił do przetargu.

W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

(-) Elżbieta Sobczyk

Podkategorie