Informacje dla interesantów

Poświętne 2011. 10. 27

Nr 6733.CP-02.11

OBWIESZCZENIE

O DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Z DNIA 2011.10.27

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że na żądanie WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A/1 z dnia 24.08.2011 r. wydano decyzję nr 6733.CP-02.2011 z dnia 27.10.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przedłużeniu istniejącego przepustu drogowego w ciągu rowu odwadniającego, na działce o nr ewid. 479 (droga gminna relacji Dęba – Buczek), obręb Buczek, gm. Poświętne

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4, (pokój nr 8).

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne

Poświętne 2011.09.27

Nr 6733.CP-02.11

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 2011.09.27

Działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że zostało wszczęte na żądanie WINDPROJEKT Sp. z o.o.   z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A/1 postępowanie administracyjne wynikające z wniosku wniesionego w dniu 24.08.2011 r. w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przedłużeniu istniejącego przepustu drogowego w ciągu rowu odwadniającego, na działce o nr ewid. 479 (droga gminna relacji Dęba – Buczek), obręb Buczek, gm. Poświętne.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 § 4 k.p.a. nastąpi do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy w wyżej określonym terminie, strony postępowania zostaną zawiadomione o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy co wynika z art. 36 k.p.a.

Do terminu 2 miesięcy nie wlicza się, zgodnie z art. 106 k.p.a. okresu związanego   z zajęciem stanowiska przez organy opiniujące i uzgadniające.

………………………………………

Poświętne, 16 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 08 sierpnia 2011 roku w siedzibie urzędu Gminy Poświętne, przy ul. Akacjowej 4 odbył się przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w piątym terminie, na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana położona w obrębie wsi Ponikła, oznaczona numerem działki 108/11 o powierzchni 0,4087 ha, dla której została założona księga wieczysta nr 53514 w Sądzie Rejonowym w Opocznie.

Do przetargu zostały dopuszczone trzy osoby.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 66.500  zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Sylwester Zając.

 

Wójt Gminy

(-) Mieczysław Stępień

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 niniejszej ustawy prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Poświętne można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_o_udost_pnienie_informacji_publicznej.doc)wniosek Wniosek 32 kB2132011-08-10 14:14

Poświętne, 05 lipca 2011 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w piątym terminie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11 o powierzchni ogólnej 0,4087 ha, położonej w obrębie miejscowości Ponikła gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW 53514.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2011 roku /poniedziałek/ o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 (budynek B - sala konferencyjna).

Poprzednie przetargi odbyły się 20 października 2010 r., 10 lutego 2011 r., 24 marca 2011 r.,

30 maja 2011 r.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10b

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

3.  Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10%

ceny wywoławczej (tj. 5000 zł), do dnia 04 sierpnia 2011  r. na rachunek Gminy Poświętne

Nr 86898500040030030669760007  /liczy się data wpływu przelewu na konto/.

4.  Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

- dowodu wniesienia wadium,

- dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych.

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

5.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno

być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

6. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową

wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub

pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu

przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

7.  Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od

zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie

o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i

technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

9.  Nieruchomość nie posiada obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

10. Nieruchomość stanowi działka nieogrodzona, częściowo z drzewostanem leśnym, zabudowana

budynkiem drewnianym po byłej szkole krytym blachą, o powierzchni zabudowy 144 2m..

11. Wymieniona działka nie jest objęta planem miejscowym, położona jest w luźnej zabudowie

wiejskiej, otoczona nieruchomościami letniskowo-rekreacyjnymi, stanowi część terenów

oznaczonych symbolem ML/UT i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową

z usługami turystyki. Przy granicy działki od strony północnej projektowane jest przyłącze

energetyczne do innych nieruchomości.

12. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania

z uzasadnionej przyczyny.

13.  Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/756-40-34.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (mapa_dzialki.pdf)mapa_dzialkiMapa działki60 kB1702011-07-15 09:02

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_woj_10_06.pdf)obw_woj_10_06Tekst obwieszczenia 536 kB1292011-06-20 14:31

Na dzień 30 maja 2011 r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

zabudowanej nieruchomości położonej w Ponikle, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11,- o powierzchni 0,4087 ha.

W wyznaczonym terminie tj. do 26 maja 2011 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość.

W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

Elżbieta Sobczyk

Informacja o nowych zasadach zgłaszania kandydatów na ławników

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

NA KADENCJĘ 2012 - 2015

Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)

o sądach powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Informacja o liczbach ławników wybieranych do poszczególnych sądów

I. Do Sądu Rejonowego w Opocznie

OGÓŁEM:  1

II. Do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

do sądu pracy:  1

III. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

OGÓŁEM:  1

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2011 r.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy:

- prezesi sądów,

- stowarzyszenia,

- organizacje związkowe,

- organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesiąciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie właściwej gminy.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty dostępny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy, na stronie internetowej bip.poswietne.pl w zakładce wybory ławników lub na stronie www.ms.gov.pl .

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona),

nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis

każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania

funkcji ławnika wydane przez lekarza wpisanego do rejestru wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne na podstawie przepisów art. 229 Kp

5) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia co najmniej średniego

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie

poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2011 r.

godz. 16. 00.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w ustawie, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Druki:

1)     karty zgłoszenia,

2)     oświadczenia kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

3)     informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

4)     listy popierającej - jeżeli zgłoszenie kandydata następuje przez co najmniej 50 obywateli,

udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

Listy wybranych ławników wraz z ich danymi zostaną przesłane przez Radę Gminy prezesom właściwych sądów do 10 listopada br.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (L I S T A1.doc)Lista_osóbLista osób zgłaszających kandydata87 kB1352011-06-16 12:01
Pobierz plik (karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika_2.pdf)karta_zgloszeniaKarta zgłoszenia kandydata na ławnika148 kB1312011-06-16 12:01

Z A W I A D O M I E N I E


Dnia 02.05.2011 r. Urząd  Gminy  i  Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Poświętnem  będą nieczynne.

 

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie_wojew.pdf)Tekst obwieszczeniaObwieszczenie wojewody428 kB1172011-04-13 08:26

Podkategorie