Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wniosek_alkohol.pdf)wniosek_alkoholWzór wniosku o sprzedaż napojów alkoholowych56 kB1922013-05-07 10:42
Pobierz plik (wniosek_alkohol.pdf)wniosek_alkoholWzór wniosku o sprzedaż napojów alkoholowych56 kB1722013-05-07 10:42
Pobierz plik (wniosek_alkohol.pdf)wniosek_alkoholWzór wniosku o sprzedaż napojów alkoholowych56 kB1332013-05-07 10:42

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wniosek_wzizt_poswietne.doc)WniosekWzór wniosku o warunki zabudowy61 kB1152018-02-15 12:05
Pobierz plik (wniosek_wzizt_poswietne.pdf)WniosekWzór wniosku o warunki zabudowy175 kB1512018-02-15 12:05
Pobierz plik (broszura_informacyjna.doc)broszura_informacyjnaBroszura informacyjna187 kB712013-05-07 10:55

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (IA.I746.20.2013.KN.pdf)IA.I.746.20.2013.KNTekst obwieszczenia25 kB1142013-05-07 09:06
Pobierz plik (IA.I746.20.2013.KN.pdf)IA.I.746.20.2013.KNTekst obwieszczenia25 kB1142013-05-07 09:06
Pobierz plik (IA.I746.20.2013.KN.pdf)IA.I.746.20.2013.KNTekst obwieszczenia25 kB1122013-05-07 09:06

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie_IA.746.26.2013.pdf)obwieszczenie_IA.746.26.2013.pdfTekst obwieszczenia28 kB1202013-04-04 08:43
Pobierz plik (obwieszczenie_IA.746.26.2013.pdf)obwieszczenie_IA.746.26.2013.pdfTekst obwieszczenia28 kB1182013-04-04 08:43
Pobierz plik (obwieszczenie_IA.746.26.2013.pdf)obwieszczenie_IA.746.26.2013.pdfTekst obwieszczenia28 kB1152013-04-04 08:43

STAROSTA OPOCZYŃSKI                                                                         Opoczno 25.03.2013r.                  

AB.I 67401.1.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 22.03.2013r. Starosta Opoczyński na wniosek Wójta Gminy Poświętne wydał decyzję nr 2/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107259E) relacji Buczek – Idzikowice na odcinku km 0+000,0 do 466,16km gm. Poświętne.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału

 

Obręb Buczek : działki nr Obręb Buczek :

535( 535/1, 535/2); 536(536/1, 536/2); 537 (537/1, 537/2); 538 (538/1, 538/2); 539 (539/1, 539/2); 540(540/1, 540/2); 541(541/1, 541/2); 542(542/1, 542/2); 543(543/1, 543/2);

544(544/1, 544/2); 545(545/1, 545/2); 546(546/1, 546/2); 547(547/1, 547/2); 548 (548/1, 548/2); 549(549/1, 549/2); 550(550/1, 550/2); 551(551/1, 551/2); 1150(1150/1, 1150/2);

553(553/1, 553/2); 554(554/1, 554/2); 555(555/1, 555/2); 556(556/1, 556/2); 557(557/1, 557/2); 558(558/1, 558/2); 561(561/1, 561/2); 562(562/1, 562/2); 563(563/1, 563/2);

564(564/1, 564/2); 565(565/1, 565/2); 566(566/1, 566/2); 567(567/1, 567/2); 568(568/1, 568/2); 569(569/1, 569/2); 570 (570/1, 570/2); 571 (571/1, 571/2); 572(572/1, 572/2); 573(573/1, 573/2); 574(574/1, 574/2); 575(575/1, 575/2); 576(576/1, 576/2); 577(577/1, 577/2); 578(578/1, 578/2); 579(579/1, 579/2); 580 (580/1, 580/2); 581 (581/1, 581/2); 552(552/1, 552/2

582 (582/1, 582/2); 583 (583/1, 583/2 ); 584 (584/1, 584/2); 585 (585/1, 585/2); 586 (586/1, 586/2), 587 (587/1, 587/2); 588 (588/1, 588/2); 589 (589/1, 589/2).

 

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

                X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Obręb Buczek : działka nr 479

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

  1. 1)doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17
  2. 2)doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
  3. 3)w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego”

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.


Od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
przejmuje gmina. Od tego też momentu mieszkańcy będą uiszczać opłatę za odebranie odpadów na
rzecz Gminy. Obecnie za odbiór śmieci mieszkańcy płacą prywatnemu przedsiębiorcy, z którym
mają podpisaną indywidualną umowę. Gmina nie jest stroną tej umowy,. Dlatego każdy właściciel
nieruchomości musi indywidualnie wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów. Umowy te nie
wygasną automatycznie.
Zazwyczaj okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące, co oznaczałoby, że do końca marca
2013 r. należałoby wysłać za potwierdzeniem odbioru. do przedsiębiorstwa wypowiedzenie umowy.
Nazwy firm działających na terenie Gminy:
1. Zakład Usług Komunalnych „HAK” St.Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb.
2. JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
4. Veolia Usługi dla Środowiska SA Oddział w Tomaszowie Maz., ul. Majowa 87/89, 97-200
Tomaszów Maz.
W dalszej części zamieszczamy wzór wypowiedzenia umowy

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wypowiedzenia_smieci.pdf)wypowiedzenia_smieciWzór wypowiedzenia65 kB1192013-03-06 11:17
Pobierz plik (wypowiedzenia_smieci.pdf)wypowiedzenia_smieciWzór wypowiedzenia65 kB2022013-03-06 11:17
Pobierz plik (wypowiedzenia_smieci.pdf)wypowiedzenia_smieciWzór wypowiedzenia65 kB1312013-03-06 11:17

Poświętne 28 luty 2013
Ogłoszenie


    Wójt Gminy Poświętne informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych w gminie Poświętne w roku 2013
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W wyznaczonym terminie tj. 22.02.2013 roku wpłynęła jedna oferta, którą złożył
Klub Sportowy  ”Poświętne”, ul. Akacjowa 4;  26-315 Poświętne.
Powołana komisja na tą okoliczność stwierdziła, że w/w oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia. Złożona oferta została przyjęta.
W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 42.000 zł .

                                 Wójt Gminy
                            (-)   Mieczysław Stępień

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

            Poświętne 28 luty 2013

Ogłoszenie

            Wójt Gminy Poświętne informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych w gminie Poświętne w roku 2013

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W wyznaczonym terminie tj. 22.02.2013 roku wpłynęła jedna oferta, którą złożył

Klub Sportowy  ”Poświętne”, ul. Akacjowa 4;  26-315 Poświętne.

Powołana komisja na tą okoliczność stwierdziła, że w/w oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia. Złożona oferta została przyjęta.

W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 42.000 zł .

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                  (-)   Mieczysław Stępień

Zarządzenie Nr 6  /2013
Wójta Gminy  Poświętne
z dnia 4 lutego 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
 Poświętne w 2013 roku z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U.01.142.1591 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr  VIII/48/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2013, Wójt Gminy  Poświętne zarządza, co następuje:
    § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Poświętne w 2013 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą wziąć udział:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) inne podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. l.
    § 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Poświętne
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Poświętne
3) na stronie internetowej Gminy  Poświętne
    § 3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )
    § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy  Poświętne.
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zal_1_zarz_6_2013.pdf)zał_1_zarz_6_2013Tekst załącznika79 kB1322013-02-07 10:54
Pobierz plik (zal_1_zarz_6_2013.pdf)zał_1_zarz_6_2013Tekst załącznika79 kB1382013-02-07 10:54
Pobierz plik (zal_1_zarz_6_2013.pdf)zał_1_zarz_6_2013Tekst załącznika79 kB1252013-02-07 10:54
Pobierz plik (zal_1_zarz_6_2013.pdf)zał_1_zarz_6_2013Tekst załącznika79 kB1132013-02-07 10:54
Pobierz plik (zal_1_zarz_6_2013.pdf)zał_1_zarz_6_2013Tekst załącznika79 kB1232013-02-07 10:54
Pobierz plik (zal_1_zarz_6_2013.pdf)zał_1_zarz_6_2013Tekst załącznika79 kB1232013-02-07 10:54
Pobierz plik (zarz_6_2013.pdf)zarz_6_2013aTekst zarządzenia58 kB1292013-02-07 10:53
Pobierz plik (zarz_6_2013.pdf)zarz_6_2013aTekst zarządzenia58 kB1202013-02-07 10:53
Pobierz plik (zarz_6_2013.pdf)zarz_6_2013aTekst zarządzenia58 kB1292013-02-07 10:53
Pobierz plik (zarz_6_2013.pdf)zarz_6_2013aTekst zarządzenia58 kB1302013-02-07 10:53
Pobierz plik (zarz_6_2013.pdf)zarz_6_2013aTekst zarządzenia58 kB1262013-02-07 10:53
Pobierz plik (zarz_6_2013.pdf)zarz_6_2013aTekst zarządzenia58 kB1242013-02-07 10:53

STAROSTA OPOCZYŃSKI

AB.I.67401.1.2013                                                       Opoczno, dn. 28.01.2013r.

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 22.01.2013r. na wniosek Wójta Gminy Poświętne - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107309E) relacji Buczek – Idzikowice na odcinku km 0+000,0 do 466,16km gm. Poświętne.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany .

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a (niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730  - 1530

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału

Obręb Buczek : działki nr Obręb Buczek :

535( 535/1, 535/2); 536(536/1, 536/2); 537 (537/1, 537/2); 538 (538/1, 538/2); 539 (539/1, 539/2); 540(540/1, 540/2); 541(541/1, 541/2); 542(542/1, 542/2); 543(543/1, 543/2);

544(544/1, 544/2); 545(545/1, 545/2); 546(546/1, 546/2); 547(547/1, 547/2); 548 (548/1, 548/2); 549(549/1, 549/2); 550(550/1, 550/2); 551(551/1, 551/2); 1150(1150/1, 1150/2);

553(553/1, 553/2); 554(554/1, 554/2); 555(555/1, 555/2); 556(556/1, 556/2); 557(557/1, 557/2); 558(558/1, 558/2); 561(561/1, 561/2); 562(562/1, 562/2); 563(563/1, 563/2);

564(564/1, 564/2); 565(565/1, 565/2); 566(566/1, 566/2); 567(567/1, 567/2); 568(568/1, 568/2); 569(569/1, 569/2); 570 (570/1, 570/2); 571 (571/1, 571/2); 572(572/1, 572/2); 573(573/1, 573/2); 574(574/1, 574/2); 575(575/1, 575/2); 576(576/1, 576/2); 577(577/1, 577/2); 578(578/1, 578/2); 579(579/1, 579/2); 580 (580/1, 580/2); 581 (581/1, 581/2); 552(552/1, 552/2

582 (582/1, 582/2); 583 (583/1, 583/2 ); 584 (584/1, 584/2); 585 (585/1, 585/2); 586 (586/1, 586/2), 587 (587/1, 587/2); 588 (588/1, 588/2); 589 (589/1, 589/2).

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Działki pasa drogowego:

Obręb Buczek : działka nr 479

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczeniaTekst obwieszczenia215 kB1862013-01-18 12:24

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Poświętne jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina  Poświętne:

I. Rejestr instytucji kultury prowadzi  Referat organizacyjny i spraw społecznych   Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 , 26-315 Poświętne, Tel. +48 (44) 756-40-34.

II. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora,

2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru,

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu( § 10ust. 2 pkt.1 rozporządzenia), jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie w/w Referatu .

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez  przesłanie na adres wskazany we wniosku, bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie  z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. t.j. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy.

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty ( chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej ( zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)

VI. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Gminy Poświętne:

PBS Tomaszów Maz. Filia w Poświętnem      Nr 54 8985 0004 0030 0306 6976 0001

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.pdf)Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.pdftreść dokumentu158 kB452020-07-14 09:04
Pobierz plik (Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.pdf)Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.pdftreść dokumentu151 kB512020-07-14 09:04
Pobierz plik (zarz_60_2016.pdf)zarz_60_2016.pdfZarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Poświętne149 kB1792016-12-05 14:34
Pobierz plik (Wniosek.doc)Wniosek.docWniosek36 kB1582016-12-05 14:28

Podkategorie