Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_1_2014.pdf)obw_1_2014.pdfTekst obwieszczenia28 kB1392014-01-16 11:54
Pobierz plik (obw_1_2014.pdf)obw_1_2014.pdfTekst obwieszczenia28 kB1302014-01-16 11:54

1. Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

Tel: 044 756-40-34

Faks: 044 756-40-34

bip.poswietne.pl

2.   Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: AUTOSAN H9-21.41

Numer rejestracyjny EOP H009

Numer identyfikacyjny (VIN) SUASW3AAPYS021646

Rok produkcji 2000

Data pierwszej rejestracji 22.05.2010

Przebieg kilometrów 23266 km

Data ważności badań technicznych: 28.12.2013

Opis stanu technicznego:

Pojazd wyposażony standardowo, opony w stanie dobrym, niewielki wyciek oleju w okolicach układu wspomagania kierownicy, ogniska korozji na poszyciach zewnętrznych, nadkolach, pokrywach schowków i zderzaku przednim

3. Przygotowanie oferty-wymagania

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2.  oferowana cenę i warunki jej zapłaty,

3.  numer telefonu,

4.  Pesel i NIP, a w przypadku firm Regon,

5.  datę sporządzenia oferty,

6.    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin auta.

4.  Cena wywoławcza

Cenę wywoławczą ustalono na 20910,00 zł brutto

5. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Gmina Poświętne, ul Akacjowa 4, 26-315 Poświętne  z adnotacją:" Oferta na zakup autobusu"

Ofertę można przesłać poczta lub doręczyć osobiście. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 10 grudnia 2013 r., godzina 10:00.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy podali jednakowe ceny. Kwota postąpienia nie może być niższa od 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.

6 Miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10  grudnia 2013 r. o godzinie 10:10, w Sali Narad Budynku B Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, Termin związania ofertą zakupu wynosi 14 dni.

7. Oglądanie przedmiotu sprzedaży

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem po uprzednim umówieniu się tel stacj. 44-756-45-45

Gmina Poświętne zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którekolwiek oferty, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje:

a) Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną,

b) data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,

c) oferent-nabywca w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy powinien uzupełnić całą należność za auto,

d) wydanie auta nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (DSC_9999.JPG)DSC_9999.JPGfot5147 kB1252013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9999.JPG)DSC_9999.JPGfot5147 kB1222013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9997.JPG)DSC_9997.JPGfot4154 kB1142013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9997.JPG)DSC_9997.JPGfot4154 kB1322013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9996.JPG)DSC_9996.JPGfot3124 kB1282013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9996.JPG)DSC_9996.JPGfot3124 kB1282013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9993.JPG)DSC_9993.JPGfot. 2143 kB1242013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9993.JPG)DSC_9993.JPGfot. 2143 kB1262013-12-03 12:26
Pobierz plik (DSC_9991.JPG)DSC_9991.JPGfot1165 kB1222013-12-03 12:25
Pobierz plik (DSC_9991.JPG)DSC_9991.JPGfot1165 kB1192013-12-03 12:25
Pobierz plik (zał_1_autobus.doc)zał_1_autobus.docFormularz oferty28 kB1242013-12-03 12:24
Pobierz plik (zał_1_autobus.doc)zał_1_autobus.docFormularz oferty28 kB1112013-12-03 12:24

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
( informacje dla pracodawców składających wnioski od 1 września 2012 roku)


            Wójt Gminy Poświętne informuje, że z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie zmiana art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) regulująca zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
            Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
a) nauka zawodu
- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (wypłacane na mocy przejściowych do 31.12.2014 roku).
            Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania :
Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.
            W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 roku.
            Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
            Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy Poświętne w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć:

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

• kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

• kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

• zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy),

• w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

• kserokopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),

• aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w formie dokumentu elektronicznego - dotyczy przedsiębiorstw będących osobami fizycznymi. Zaświadczenie należy pobrać ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku spółki, aktualny odpis o wpisie do KRS.

• kserokopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.),

• upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,

• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).

Dofinansowania przyznaje Wójt Gminy Poświętne w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne.

            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Środki te są przekazywane przez Wojewodę Łódzkiego na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Poświętne.
            W myśl § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278, z póżn.zm.) pracodawcy zostali zobowiązani do zawiadomienia Wójta Gminy Poświętne o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 

Nawiązując do powyższego, proszę wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Poświętne, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 


                                                                                                                                                                     WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

 

 

 

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszrów natura 2012 na obszarze Polski

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie 1.pdf)obwieszczenie 1.pdfTekst obwieszczenia370 kB1042013-11-25 14:00
Pobierz plik (obwieszczenie 1.pdf)obwieszczenie 1.pdfTekst obwieszczenia370 kB1012013-11-25 14:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_21.11.pdf)obw_21.11.pdfTekst obwieszczenia33 kB1282013-11-21 08:31
Pobierz plik (obw_21.11.pdf)obw_21.11.pdfTekst obwieszczenia33 kB1192013-11-21 08:31

1. Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

Tel: 044 756-40-34

Faks: 044 756-40-34

bip.poswietne.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.   Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: AUTOSAN H9-21.41

Numer rejestracyjny EOP H009

Numer identyfikacyjny (VIN) SUASW3AAPYS021646

Rok produkcji 2000

Data pierwszej rejestracji 22.05.2010

Przebieg kilometrów 23266 km

Data ważności badań technicznych: 28.12.2013

Opis stanu technicznego:

Pojazd wyposażony standardowo, opony w stanie dobrym, niewielki wyciek oleju w okolicach układu wspomagania kierownicy, ogniska korozji na poszyciach zewnętrznych, nadkolach, pokrywach schowków i zderzaku przednim

3. Przygotowanie oferty-wymagania

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2.  oferowana cenę i warunki jej zapłaty,

3.  numer telefonu,

4.  Pesel i NIP, a w przypadku firm Regon,

5.  datę sporządzenia oferty,

6.    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin auta.

4.  Cena wywoławcza

Cenę wywoławczą ustalono na 29000,00 zł brutto

5. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Gmina Poświętne, ul Akacjowa 4, 26-315 Poświętne  z adnotacją:" Oferta na zakup autobusu"

Ofertę można przesłać poczta lub doręczyć osobiście. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 26 listopada 2013 r., godzina 10:00.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy podali jednakowe ceny. Kwota postąpienia nie może być niższa od 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.

6 Miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2013 r. o godzinie 10:10, w Sali Narad Budynku B Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, Termin związania ofertą zakupu wynosi 14 dni.

7. Oglądanie przedmiotu sprzedaży

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem po uprzednim umówieniu się tel stacj. 44-756-45-45

Gmina Poświętne zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którekolwiek oferty, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje:

a) Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną,

b} data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,

c} oferent-nabywca w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy powinien uzupełnić całą należność za auto,

d) wydanie auta nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (DSC_9999.JPG)DSC_9999.JPGfot5147 kB1302013-11-20 08:53
Pobierz plik (DSC_9999.JPG)DSC_9999.JPGfot5147 kB1162013-11-20 08:53
Pobierz plik (DSC_9997.JPG)DSC_9997.JPGfot4154 kB1262013-11-20 08:53
Pobierz plik (DSC_9997.JPG)DSC_9997.JPGfot4154 kB1472013-11-20 08:53
Pobierz plik (DSC_9996.JPG)DSC_9996.JPGfot3124 kB1402013-11-20 08:52
Pobierz plik (DSC_9996.JPG)DSC_9996.JPGfot3124 kB1282013-11-20 08:52
Pobierz plik (DSC_9993.JPG)DSC_9993.JPGfo2143 kB1432013-11-20 08:52
Pobierz plik (DSC_9993.JPG)DSC_9993.JPGfo2143 kB1362013-11-20 08:52
Pobierz plik (DSC_9991.JPG)DSC_9991.JPGfot1165 kB1372013-11-20 08:52
Pobierz plik (DSC_9991.JPG)DSC_9991.JPGfot1165 kB1282013-11-20 08:52
Pobierz plik (zał_1_autobus.doc)zał_1_autobus.docFormularz oferty28 kB1192013-11-20 08:51
Pobierz plik (zał_1_autobus.doc)zał_1_autobus.docFormularz oferty28 kB1222013-11-20 08:51
Pobierz plik (z2_umowa.doc)z2_umowa.docwzór umowy35 kB1112013-11-20 08:50
Pobierz plik (z2_umowa.doc)z2_umowa.docwzór umowy35 kB1192013-11-20 08:50
Pobierz plik (ogł__1.doc)ogł__1.docOgłoszenie37 kB1282013-11-20 08:50
Pobierz plik (ogł__1.doc)ogł__1.docOgłoszenie37 kB1202013-11-20 08:50

Uprzejmie informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wniosek_rcps.pdf)wniosek_rcpsSzczegółowe informacje34 kB1222013-10-15 10:11
Pobierz plik (wniosek_rcps.pdf)wniosek_rcpsSzczegółowe informacje34 kB1192013-10-15 10:11

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_rdos.6320.2013.pdf)obw_rdos_6320_2013Tekst obwieszczenia321 kB1292013-10-04 14:38
Pobierz plik (obw_rdos.6320.2013.pdf)obw_rdos_6320_2013Tekst obwieszczenia321 kB1252013-10-04 14:38

Poświętne, 17 września 2013 r.

 

 

            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 19997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne

 

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

            Wykaz ten dotyczy niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 14/1 o powierzchni ogólnej 0,0118 ha położonej w obrębie wsi Ponikła, stanowiącej własność Gminy Poświętne, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW PT1O/00052780/5.

Gmina Poświętne nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Poświętne nr XXVIII/189/2002 z dnia 26.04.2002 r. w/w nieruchomość leży w terenach zabudowy letniskowej.

Cena przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 2.124,00 zł netto.                               Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z ustawą

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość oznaczona nr 14/1 o pow. 0,0118 ha zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne na okres 21 dni tj. od dnia 18.09.2013 r. do 08.10.2013 r., opublikowany na stronie internetowej bip.poswietne.pl i rozesłany do wszystkich sołectw. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie również w prasie lokalnej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (IA I.746.32.2013.KN.pdf)IA I.746.32.2013.KNTekst obwieszczenia26 kB1232013-07-19 13:59
Pobierz plik (IA I.746.32.2013.KN.pdf)IA I.746.32.2013.KNTekst obwieszczenia26 kB1092013-07-19 13:59

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wniosek_jednorazowy.pdf)wniosek_jednarazowyWzór wniosku jednorazowego35 kB1342013-05-07 10:44
Pobierz plik (wniosek_jednorazowy.pdf)wniosek_jednarazowyWzór wniosku jednorazowego35 kB1302013-05-07 10:44
Pobierz plik (wniosek_jednorazowy.pdf)wniosek_jednarazowyWzór wniosku jednorazowego35 kB1212013-05-07 10:44

Podkategorie