Informacje dla interesantów

OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Gminy Poświętne

ogłasza nabór kandydatów

na samodzielne stanowisko ds. inwestycji

w Urzędzie Gminy

Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

Wymiar czasu pracy : 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2014 r.

Termin składania dokumentów: 05.09.2014 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: powyżej 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

● praca biurowa w siedzibie Urzędu,

● praca przy komputerze,

● obsługa urządzeń kopiujących, drukujących, skanujących

● praca poza siedzibą Urzędu – teren administracyjny Gminy Poświętne, delegacje służbowe.

I. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

e) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo,

f) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjno-inżynieryjnej,

g) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

II. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych:

- ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn.zm.), - ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), - ustawy z dnia 7.06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

b) znajomość zasad kosztorysowania,

c) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia inwestycji budowlanych,

d) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

e) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, Internetu,

f) umiejętność pracy w zespole,

g) odpowiedzialność, dokładność i sumienność,

h) komunikatywność,

i) zdolność analitycznego myślenia.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym obejmuje:

● zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji zgodnie z planami inwestycyjnymi i planowanymi wydatkami budżetowymi określonymi w uchwale budżetowej Gminy, w tym:

opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz propozycji ich aktualizacji,

kompleksowe przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych począwszy od przygotowania dokumentacji techniczno-prawnej inwestycji, sporządzania umów z wykonawcami robót projektowych, budowlanychn i dostawcami usług, kompletowanie niezbędnych pozwoleń, opinii wynikających z procedury procesu inwestycyjnego oraz prawa budowlanego, zamówień publicznych, organizowania i zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez ich wykonawstwo, kontrolę realizacji inwestycji aż do zakończenia realizacji inwestycji, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i ich odbioru oraz oddania do użytkowania.

IV. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy – do pobrania w Sekretariacie – pok. nr 3,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych

studiów, uprawnienia budowlane, świadectwo OIIB),

e) kserokopię dokumentów potwierdzających staż pracy,

e) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.

Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

h) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

List motywacyjny, cv, kwestionariusz osobowy, oświadczenia oraz spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem ( brak własnoręcznego podpisu na wyżej wymienionych dokumentach powoduje niepełnienie wymagań formalnych).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Poświętnem", w terminie do dnia 05 września 2014 r. do godziny 12.00.

- osobiście w Urzędzie Gminy w Poświętnem, w Sekretariacie – pok. nr 3 lub

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy, ul. Akacjowa 4, 26–315 Poświętne (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy ).

VI. Inne informacje:

● Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

● Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Poświętne Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

● Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Poświętne.

● Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

● Kontakt w sprawie naboru z Sekretarzem Gminy - pok. nr 2, tel. 44 756 40 34.

kapital

OGŁOSZENIE

Gmina Poświętne zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne zainteresowanych zapisaniem dziecka/dzieci do Punktu Przedszkolnego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się

w dniu 02.09.2014

w Szkole Podstawowej w Brudzewicach

o godz. 17.00

Celem spotkania jest zapoznanie rodziców z celami projektu, miejscem i godzinami funkcjonowania punktu, zapoznanie z regulaminem Punktu Przedszkolnego. Przedstawiony zostanie również regulamin rekrutacji na rok 2014/2015. Na spotkaniu zostaną udostępnione zainteresowanym niezbędne formularze i karty zgłoszenia do Punktu Przedszkolnego, które dostępne będą również na stronie internetowej Gminy.

Punkt Przedszkolny będzie prowadzony w ramach projektu „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Poświętne, 25.08.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Poświętnem

ul. Akacjowa 4

Informacja

o wyniku naboru przeprowadzonego w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem

Poświętne, ul. Akacjowa 4

na stanowisko urzędnicze pracownika socjalnegoInformuję, że nabór na stanowisko pracownika socjalnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydatka, która złożyła swoją ofertę na w/w stanowisko, nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym, nabór zastał zakończony bez rozstrzygnięcia.

Elżbieta Podlasek

Kierownik GOPS

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

ogłasza nabór na stanowisko pracownia socjalnego w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony do 30.06.2015r.

1.Wymagania niezbędne::

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. .Dz. U.z 2013r., poz.182 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

ukończone kolegium pracowników służb społecznych;

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej :

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów , zachowują uprawnienia do do wykonywania zawodu.

Osoby, które przed dnie 1 maja 2004 roku ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęły studia licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej , które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia,politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do pomocy społecznej,

prawo jazdy kategorii B

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność organizowania pracy własnej,

samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość,

dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie gminy Poświętne.

Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych

3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

obsługa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w zakresie swojego stanowiska pracy,

realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa.

4.Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

CV,

kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,

oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r. nr.101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r., nr.223, poz. 1458 z późn. zm.)

oświadczenie o treści: „ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie byłam ( byłem ) karana ( karany ) za przestępstwo popełnione umyślnie"

oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4, lub drogą pocztową na podany adres Ośrodka, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 20 sierpnia 2014r. do godz 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 3 dni powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Elżbieta Podlasek

STAROSTA OPOCZYŃSKI                                                                         Opoczno 02.07.2014r.                 

   AB.I 67401.2.2014

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz 267.) – zawiadamia się – że w dniu 30.06.2014r. Starosta Opoczyński na wniosek Wójta Gminy Poświętne wydał decyzję nr 3/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału

 

Obręb Małoszyce działki nr 905 ( 905/1*, 905/2)

Obręb Poręby działki nr 12 (12/1, 12/2*,)

 

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

                X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Działki pasa drogowego:

Obręb Małoszyce : działka nr 867

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

  1. 1)doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17
  2. 2)doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
  3. 3)w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego”

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Urząd Gminy Poświętne  informuje ,że
20 czerwca 2014 r. jest dniem wolnym od pracy
( za 3 maja 2014 r.).

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (abi_6740_2_2014.pdf)abi_6740_2_2014.pdfTekst obwieszczenia42 kB1152014-05-22 14:15
Pobierz plik (abi_6740_2_2014.pdf)abi_6740_2_2014.pdfTekst obwieszczenia42 kB1112014-05-22 14:15

 

            W związku z pismem Wojewody Łódzkiego Nr ZK-III.6310.167.2013 z dnia 19 marca 2014 r. zwracającym uwagę na problemy zespołów ratownictwa medycznego spowodowane złym lub niewłaściwym oznakowaniem budynków numerami porządkowymi lub brakiem takiego oznakowania, Wójt Gminy Poświętne zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o spowodowanie widocznego oznakowania nieruchomości aktualnym numerem porządkowym.

         Zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Ponadto, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu – stosownie do art. 47b ust. 4 ww. ustawy.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub placu,  a w miejscowości bez ulic lub placów – nazwę miejscowości. Jeśli w miejscowości nastąpiła zmiana numeracji porządkowej, koniecznie należy usunąć tabliczkę  ze starym numerem a zamieścić z aktualnym numerem porządkowym.

         W przypadku, gdy właściciel (użytkownik) nieruchomości nie zna aktualnego numeru porządkowego swej nieruchomości, informację taką może uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pok. Nr 4) lub pod numerem tel. (44) 7564034      w. 20 - w godzinach pracy urzędu.

         Dostosowanie się do wymagań cytowanych wyżej przepisów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców, pozwoli na szybsze dotarcie służb ratunkowych pod wskazany adres a także umożliwi szybsze dotarcie przesyłek pocztowych i innych.                    

                                                                                  

Poświętne, 31 marca 2014 r.                                            Wójt Gminy Poświętne

                                                                                       (-) Mieczysław Stępień

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Poświętne, 19 marca 2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat    w trybie bezprzetargowym.

 

Lp

Nr działki

Obręb geodezyjny

Pow.

Działki

w ha

Pow. dzierżawy

Księga wieczysta

Przeznaczenie

dzierżawy

Wysokość

czynszu

1.

670/2

Poświętne

2,3711

1m2

PT1O/000

27568/9

Grunt pod kontener na odzież używaną

8 zł netto

+ 23 % Vat

2.

505

Poświętne

0,29

1m2

PT1O/000

28105/3

Grunt pod kontener na odzież używaną

8 zł netto

+ 23 % Vat

3.

382

Brudzewice-Kolonia

1,18

1m2

PT1O/000

24982/6

Grunt pod kontener na odzież używaną

8 zł netto

+ 23 % Vat

4.

250

Ponikła

0,18

1m2

PT1O/000

53514/7

Grunt pod kontener na odzież używaną

8 zł netto

+ 23 % Vat

1.  Dla w/w nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Wysokość czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 11/2014       

     z dnia 18 marca 2014 r.

3. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

    Poświętne od dnia 19 marca 2014 r. do 08 kwietnia 2014 r.

                                                                                              Wójt Gminy Poświętne

                                                                                              (-) Mieczysław Stępień

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogl_sport_2014.pdf)ogl_sport_2014.pdfTekst ogłoszenia18 kB1362014-03-14 15:54
Pobierz plik (ogl_sport_2014.pdf)ogl_sport_2014.pdfTekst ogłoszenia18 kB1272014-03-14 15:54

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (koskurs_sport_2014.pdf)koskurs_sport_2014.pdfTekst ogłoszenia z załącznikami243 kB1242014-02-03 15:04
Pobierz plik (koskurs_sport_2014.pdf)koskurs_sport_2014.pdfTekst ogłoszenia z załącznikami243 kB1142014-02-03 15:04

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod kontener na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej - część działki nr 506 o pow. 25 m2 w obrębie 0014 - Poświętne

                                                                                              Poświętne, 17 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy Poświętne

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW -  PT1O/00014392/0

Część działki nr 506 o pow. 25 m2, obr. 0014 - Poświętne

Powierzchnia nieruchomości

25 m2  

Opis nieruchomości

Część działki nr 506 niezabudowana, zgodnie                   z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości     i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 506 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.  Część działki  planowana do dzierżawy przeznaczona jest pod kontener na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

Wg stawki 6,50 zł/m2 + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 506 (część) jest przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Podkategorie