Informacje dla interesantów

Poświętne,dnia 07.11.2014

Informacja

o wynikach naboru przeprowadzonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Akacjowa 4 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Uprzejmie informuję, że przeprowadzony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do GOPS Poświętne wpłynęły 3 oferty.

Osoby, które złożyły w/w ofertę nie spełniły niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności wykształcenia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Kierownik GOPS

Elżbieta Podlasek

Poświętne 2014.10.30

BUD.6733/CP-01/14

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 2014.10.30

Działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Poświętne z siedzibą w Poświętnem ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w obrębie geodezyjnym

nr 7 Kolonia Brudzewice, gm. Poświętne.

Etap I: działki nr 211, 209, 207, 205, 203, 358, 430, 491, 429, 431, 433, 434/1, 437, 439, 441,443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 456.

Etap II : 211, 213, 215, 216, 218/1, 218/3, 218/4, 220, 222, 224/2, 226, 358, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 § 4 k.p.a. nastąpi do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy w wyżej określonym terminie, strony postępowania zostaną zawiadomione o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy co wynika z art. 36 k.p.a.

Do terminu 2 miesięcy nie wlicza się, zgodnie z art. 106 k.p.a. okresu związanego z zajęciem stanowiska przez organy opiniujące i uzgadniające.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod kontener na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej - część działki nr 506 o pow. 40 m2 w obrębie 0014 - Poświętne

                                                                                              Poświętne, 27 października 2014 r.

Wójt Gminy Poświętne

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do dzierżawy      w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - PT1O/00014392/0

Część działki nr 506 o pow. 40 m2, obr. 0014 - Poświętne

Powierzchnia nieruchomości

40 m2

Opis nieruchomości

Część działki nr 506 niezabudowana, zgodnie                 z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości    i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 506 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Część działki planowana do dzierżawy przeznaczona jest pod kontener na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

Wg stawki 6,50 zł/m2 + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 506 (część) jest przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Poświętne,dnia 07.11.2014

Informacja

o wynikach naboru przeprowadzonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Akacjowa 4 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Uprzejmie informuję, że przeprowadzony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do GOPS Poświętne wpłynęły 3 oferty.

Osoby, które złożyły w/w ofertę nie spełniły niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności wykształcenia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Kierownik GOPS

Elżbieta Podlasek


Załącznik do Zarządzenia nr.2 /2014

Kierownika GOPS w Poświętnem

z dnia 15 października 2014

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

ogłasza nabór na stanowisko pracownia socjalnego w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony do 31.07.2015r.

1.Wymagania niezbędne::

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. .Dz. U.z 2013r., poz.182 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

ukończone kolegium pracowników służb społecznych;

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej :

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów , zachowują uprawnienia do do wykonywania zawodu.

Osoby, które przed dnie 1 maja 2004 roku ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęły studia licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej , które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia,politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do pomocy społecznej,

prawo jazdy kategorii B

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność organizowania pracy własnej,

samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość,

dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie gminy Poświętne.

Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych

3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

obsługa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w zakresie swojego stanowiska pracy,

realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa.

4.Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

CV,

kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,

oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r. nr.101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r., nr.223, poz. 1458 z późn. zm.)

oświadczenie o treści: „ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie byłam ( byłem ) karana ( karany ) za przestępstwo popełnione umyślnie"

oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4, lub drogą pocztową na podany adres Ośrodka, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 5 listopada 2014r. do godz 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 3 dni powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Elżbieta Podlasek

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (reg_n_gops.pdf)reg_n_gops.pdfRegulamin naboru183 kB1162014-10-17 14:46
Pobierz plik (reg_n_gops.pdf)reg_n_gops.pdfRegulamin naboru183 kB1092014-10-17 14:46

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_29_09_2014.pdf)obw_29_09_2014.pdfTekst obwieszczenia333 kB1382014-09-29 13:38
Pobierz plik (obw_29_09_2014.pdf)obw_29_09_2014.pdfTekst obwieszczenia333 kB1312014-09-29 13:38

Poświętne, dn. 29.09.2014

Udostępnianie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informacja w sprawie udostępnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

przedsięwzięcia „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa budynku gospodarczego na terenie działek ewidencyjnych nr 6 i 8 w miejscowości Ponikła, gm. Poświętne" na Obszar Natura 2000 PLH 140016 Dolina Dolnej Pilicy.

Realizując prawo obywateli w zakresie dostępu do informacji na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j.), informujemy o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) w Urzędzie Gminy w terminie 21 dni od daty umieszczenia informacji na stronie bip.poswietne.pl oraz tablicy informacyjnej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ wydający decyzję.

Zgodnie z art. 35. ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie 21 – dniowego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

/-/ Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne

Poświętne, 10.09.2014 r.

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Poświętne

Poświętne, ul. Akacjowa 4

na wolne stanowisko ds. rozwoju gminy

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru w Urzędzie Gminy Poświętne na wolne samodzielne stanowisko ds rozwoju gminy została wybrana Pani Alicja Korycka, zam. Studzianna.

Uzasadnienie:

Pani Alicja Korycka spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się predyspozycjami i wiedzą z zakresu zagadnień wymaganych na w/w stanowisko uzyskując wymaganą ilość punktów z oceny merytorycznej.

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (list_kan_roz_gmin.pdf)list_kan_roz_gmin.pdfLista kandydatów21 kB1362014-09-08 12:21
Pobierz plik (list_kan_roz_gmin.pdf)list_kan_roz_gmin.pdfLista kandydatów21 kB1632014-09-08 12:21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaw_stan_inwestycji.pdf)zaw_stan_inwestycji.pdfTekst informacji20 kB1222014-09-08 12:18
Pobierz plik (zaw_stan_inwestycji.pdf)zaw_stan_inwestycji.pdfTekst informacji20 kB1182014-09-08 12:18

INFORMACJA


Stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015 realizowane będą

w GOPS Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do pobrania

w GOPS Poświętne oraz sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych Poświętne .

OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Gminy Poświętne

ogłasza nabór kandydatów

na samodzielne stanowisko ds. rozwoju gminy

w Urzędzie Gminy

Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne


Wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2014 r.

Termin składania dokumentów: 05.09.2014 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: powyżej 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

● praca biurowa w siedzibie Urzędu,

● praca przy komputerze,

● obsługa urządzeń kopiujących, drukujących, skanujących

● praca poza siedzibą Urzędu – teren administracyjny Gminy Poświętne, delegacje służbowe.

I. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zagospodarowanie przestrzenne, budowlano-geodezyjne, architektoniczno-urbanistyczne, inżynieria środowiska.

f) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej

g) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o infrastrukturze informacji przestrzennej, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie środowiska, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeks postępowania administracyjnego. - Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Gminy Poświętne,

b) mile widziane doświadczenie w sporządzaniu i realizacji programów współfinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

c) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, Internetu oraz umiejętność sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej,

d) umiejętność współpracy, planowania i organizowania pracy, komunikatywność,

e) odpowiedzialność, dokładność i sumienność, zdolność analitycznego myślenia.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym obejmuje:

● zapewnienie zadań z zakresu rozwoju Gminy w tym:

1. kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy, w tym spraw dotyczących:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowanie analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,

2. podejmowanie lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów,

3. uczestniczenie w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności gminy,

4. planowanie rozwoju infrastruktury technicznei i rozwoju usług, w tym usług publicznych,

5. prowadzenie spraw dotyczących opiniowania wstępnego projektu podziału nuieruchomości,

6. prowadzenie spraw dotyczących wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

7. wyszukiwanie projektów i programów pozwalających na pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, przygotowywanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju gminy,

8. monitorowanie funduszy pomocowych, w tym unijnych, w celu dostarczania szczegółowych informacji na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy ,

● innych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego dotyczących w szczególności :

1. prowadzenie spraw z zakresu transportu zbiorowego,

2. zarządzanie siecią dróg gminnych,

3. sprawy związane z ochroną zabytków,

IV. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy – do pobrania w Sekretariacie – pok. nr 3,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych

studiów, zaświadczenia o innych ewentualnych uprawnieniach),

e) kserokopię dokumentów potwierdzających staż pracy,

e) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.

Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

h) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

List motywacyjny, cv, kwestionariusz osobowy, oświadczenia oraz spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem ( brak własnoręcznego podpisu na wyżej wymienionych dokumentach powoduje niepełnienie wymagań formalnych).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. rozwoju gminy w Urzędzie Gminy w Poświętnem", w terminie do dnia 05 września 2014 r. do godziny 12.00.

- osobiście w Urzędzie Gminy w Poświętnem, w Sekretariacie – pok. nr 3 lub

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy, ul. Akacjowa 4, 26–315 Poświętne (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy ).

VI. Inne informacje:

● Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

● Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Poświętne. Z tymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

● Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Poświętne.

● Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

● Kontakt w sprawie naboru z Sekretarzem Gminy - pok. nr 2, tel. 44 756 40 34.

Podkategorie