Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wooś-ii.4210.19.2011.JCH.23.pdf)wooś-ii.4210.19.2011.JCH.23.pdfTekst dokumentu87 kB1162015-01-27 08:30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i.746.119.2014.pdf)ia-i.746.119.2014.pdfObwieszczenie Wojewody Łódzkiego42 kB1692015-01-22 14:03

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i746.1.2015.pdf)ia-i746.1.2015.pdf 32 kB1262015-01-20 11:55

STAROSTA OPOCZYŃSKI                                                                         Opoczno 02.01.2015r.                 

   AB.I 67401.5.2014

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz 267.) – zawiadamia się – że w dniu 02.01.2015r. Starosta Opoczyński na wniosek Wójta Gminy Poświętne wydał decyzję nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec gm. Poświętne

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Obręb Mysiakowiec : działka nr 193/2, 231

 

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

  1. 1)doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17
  2. 2)doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
  3. 3)w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego”

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gminie Poświętne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

 

Zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, szkoleń, oferty Sieci Punktów oraz projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013. Ponadto będzie można dowiedzieć się o obszarach wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

 

Specjalista ds. funduszy europejskich będzie dla Państwa dostępny 26 stycznia br.
(tj. poniedziałek):

 w godz. 9:30 – 12:00, w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4

 

W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do siedziby LPI w Bełchatowie, do 23 stycznia 2015 r., do godz. 15.00.

Konsultacje w ramach MPI są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów

tel. 500 063 013

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.doc)formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.docFormularz zgłoszeniowy223 kB1492015-01-15 12:34
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.doc)formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.docFormularz zgłoszeniowy223 kB1152015-01-15 12:34

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (komunikat_dzielnicowy.doc)komunikat_dzielnicowy.docTekst komunikatu78 kB1262015-01-09 13:44
Pobierz plik (komunikat_dzielnicowy.doc)komunikat_dzielnicowy.docTekst komunikatu78 kB1472015-01-09 13:44

Poświętne 05.01.2015

Nr BUD.6733/CP-01/14

OBWIESZCZENIE

O DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Z DNIA 05.01.2015

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że na żądanie Gminy Poświetne z siedzibą w Poświętnem przy ul. Akacjowej 4 z dnia 30.10.2014 r. wydano decyzję nr CP-01/14/15 z dnia 05.01.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w obrębie geodezyjnym

nr 7 Kolonia Brudzewice, gm. Poświętne.

Etap I: działki nr 211, 209, 207, 205, 203, 358, 430, 491, 429, 431, 433, 434/1, 437, 439, 441,443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 456.

Etap II : 211, 213, 215, 216, 218/1, 218/3, 218/4, 220, 222, 224/2, 226, 358, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463"

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4, (pokój nr 7).

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Michał Franas

Wójt Gminy Poświętne

Poświętne 2014.12.17

BUD.6733/CP-01/14

OBWIESZCZENIE

O PZYGOTOWANIU PROJEKTU DECYZJI

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że w wyniku prowadzonego na wniosek Gminy Poświetne, ul. Akacjowa 4, postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w obrębie geodezyjnym

nr 7 Kolonia Brudzewice, gm. Poświętne.

Etap I: działki nr 211, 209, 207, 205, 203, 358, 430, 491, 429, 431, 433, 434/1, 437, 439, 441,443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 456.

Etap II : 211, 213, 215, 216, 218/1, 218/3, 218/4, 220, 222, 224/2, 226, 358, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463

Został przygotowany projekt w/w decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Michał Franas

Wójt Gminy Poświętne

Poświętne 2014.12.17

BUD.6733/CP-03/14

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 2014.12.15

Działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie tymczasowego wiaduktu wraz z dojazdami pełniącego funkcję drogi wojewódzkiej Nr 726 na czas rozbiórki i budowy stałego wiaduktu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 Inowłódz – Dęborzeczka od km 29+300 dp km 34+600" w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów" zlokalizowanej w miejscowości Dęborzeczka, w powiecie opoczyńskim, gminie Poświętne.

Inwestycja zlokalizowana w granicach działek nr ewidencyjny 420/3, 35/2, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 70/2, 432, 433, 434, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 517/2, 518/2, 519/2, 512, obręb Dęborzeczka, gmina Poświętne, powiat Opoczno.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 § 4 k.p.a. nastąpi do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy w wyżej określonym terminie, strony postępowania zostaną zawiadomione o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy co wynika z art. 36 k.p.a.

Do terminu 2 miesięcy nie wlicza się, zgodnie z art. 106 k.p.a. okresu związanego z zajęciem stanowiska przez organy opiniujące i uzgadniające.

Wójt Gminy Poświętne

( - ) Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (inf_dostawa_energ_2014.pdf)inf_dostawa_energ_2014.pdfTekst informacji16 kB1182014-12-16 09:37
Pobierz plik (inf_dostawa_energ_2014.pdf)inf_dostawa_energ_2014.pdfTekst informacji16 kB1252014-12-16 09:37

STAROSTA OPOCZYŃSKI

AB.I.67401.5.2014 Opoczno, dn. 03.11.2014r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz 267) – zawiadamia się – że w dniu 21.10.2014r. na wniosek Wójta Gminy Poświętne - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec gm. Poświętne.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany .

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a (niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Obręb Mysiakowiec : działka nr 193/2, 231

Podkategorie