Informacje dla interesantów

Poświętne 05.01.2015

Nr BUD.6733/CP-01/14

OBWIESZCZENIE

O DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Z DNIA 05.01.2015

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że na żądanie Gminy Poświetne z siedzibą w Poświętnem przy ul. Akacjowej 4 z dnia 30.10.2014 r. wydano decyzję nr CP-01/14/15 z dnia 05.01.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w obrębie geodezyjnym

nr 7 Kolonia Brudzewice, gm. Poświętne.

Etap I: działki nr 211, 209, 207, 205, 203, 358, 430, 491, 429, 431, 433, 434/1, 437, 439, 441,443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 456.

Etap II : 211, 213, 215, 216, 218/1, 218/3, 218/4, 220, 222, 224/2, 226, 358, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463"

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4, (pokój nr 7).

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Michał Franas

Wójt Gminy Poświętne

Poświętne 2014.12.17

BUD.6733/CP-01/14

OBWIESZCZENIE

O PZYGOTOWANIU PROJEKTU DECYZJI

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że w wyniku prowadzonego na wniosek Gminy Poświetne, ul. Akacjowa 4, postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w obrębie geodezyjnym

nr 7 Kolonia Brudzewice, gm. Poświętne.

Etap I: działki nr 211, 209, 207, 205, 203, 358, 430, 491, 429, 431, 433, 434/1, 437, 439, 441,443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 456.

Etap II : 211, 213, 215, 216, 218/1, 218/3, 218/4, 220, 222, 224/2, 226, 358, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463

Został przygotowany projekt w/w decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Michał Franas

Wójt Gminy Poświętne

Poświętne 2014.12.17

BUD.6733/CP-03/14

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 2014.12.15

Działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie tymczasowego wiaduktu wraz z dojazdami pełniącego funkcję drogi wojewódzkiej Nr 726 na czas rozbiórki i budowy stałego wiaduktu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 Inowłódz – Dęborzeczka od km 29+300 dp km 34+600" w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów" zlokalizowanej w miejscowości Dęborzeczka, w powiecie opoczyńskim, gminie Poświętne.

Inwestycja zlokalizowana w granicach działek nr ewidencyjny 420/3, 35/2, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 70/2, 432, 433, 434, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 517/2, 518/2, 519/2, 512, obręb Dęborzeczka, gmina Poświętne, powiat Opoczno.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 § 4 k.p.a. nastąpi do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy w wyżej określonym terminie, strony postępowania zostaną zawiadomione o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy co wynika z art. 36 k.p.a.

Do terminu 2 miesięcy nie wlicza się, zgodnie z art. 106 k.p.a. okresu związanego z zajęciem stanowiska przez organy opiniujące i uzgadniające.

Wójt Gminy Poświętne

( - ) Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (inf_dostawa_energ_2014.pdf)inf_dostawa_energ_2014.pdfTekst informacji16 kB912014-12-16 09:37
Pobierz plik (inf_dostawa_energ_2014.pdf)inf_dostawa_energ_2014.pdfTekst informacji16 kB912014-12-16 09:37

STAROSTA OPOCZYŃSKI

AB.I.67401.5.2014 Opoczno, dn. 03.11.2014r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz 267) – zawiadamia się – że w dniu 21.10.2014r. na wniosek Wójta Gminy Poświętne - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec gm. Poświętne.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany .

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a (niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Obręb Mysiakowiec : działka nr 193/2, 231

Poświętne,dnia 07.11.2014

Informacja

o wynikach naboru przeprowadzonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Akacjowa 4 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Uprzejmie informuję, że przeprowadzony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do GOPS Poświętne wpłynęły 3 oferty.

Osoby, które złożyły w/w ofertę nie spełniły niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności wykształcenia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Kierownik GOPS

Elżbieta Podlasek

Poświętne 2014.10.30

BUD.6733/CP-01/14

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 2014.10.30

Działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Poświętne z siedzibą w Poświętnem ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w obrębie geodezyjnym

nr 7 Kolonia Brudzewice, gm. Poświętne.

Etap I: działki nr 211, 209, 207, 205, 203, 358, 430, 491, 429, 431, 433, 434/1, 437, 439, 441,443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 456.

Etap II : 211, 213, 215, 216, 218/1, 218/3, 218/4, 220, 222, 224/2, 226, 358, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 § 4 k.p.a. nastąpi do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy w wyżej określonym terminie, strony postępowania zostaną zawiadomione o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy co wynika z art. 36 k.p.a.

Do terminu 2 miesięcy nie wlicza się, zgodnie z art. 106 k.p.a. okresu związanego z zajęciem stanowiska przez organy opiniujące i uzgadniające.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod kontener na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej - część działki nr 506 o pow. 40 m2 w obrębie 0014 - Poświętne

                                                                                              Poświętne, 27 października 2014 r.

Wójt Gminy Poświętne

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do dzierżawy      w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - PT1O/00014392/0

Część działki nr 506 o pow. 40 m2, obr. 0014 - Poświętne

Powierzchnia nieruchomości

40 m2

Opis nieruchomości

Część działki nr 506 niezabudowana, zgodnie                 z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości    i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 506 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Część działki planowana do dzierżawy przeznaczona jest pod kontener na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

Wg stawki 6,50 zł/m2 + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 506 (część) jest przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Poświętne,dnia 07.11.2014

Informacja

o wynikach naboru przeprowadzonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Akacjowa 4 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Uprzejmie informuję, że przeprowadzony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do GOPS Poświętne wpłynęły 3 oferty.

Osoby, które złożyły w/w ofertę nie spełniły niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności wykształcenia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Kierownik GOPS

Elżbieta Podlasek


Załącznik do Zarządzenia nr.2 /2014

Kierownika GOPS w Poświętnem

z dnia 15 października 2014

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

ogłasza nabór na stanowisko pracownia socjalnego w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony do 31.07.2015r.

1.Wymagania niezbędne::

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. .Dz. U.z 2013r., poz.182 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

ukończone kolegium pracowników służb społecznych;

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej :

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów , zachowują uprawnienia do do wykonywania zawodu.

Osoby, które przed dnie 1 maja 2004 roku ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęły studia licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej , które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia,politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do pomocy społecznej,

prawo jazdy kategorii B

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność organizowania pracy własnej,

samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość,

dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie gminy Poświętne.

Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych

3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

obsługa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w zakresie swojego stanowiska pracy,

realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa.

4.Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

CV,

kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,

oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r. nr.101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r., nr.223, poz. 1458 z późn. zm.)

oświadczenie o treści: „ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie byłam ( byłem ) karana ( karany ) za przestępstwo popełnione umyślnie"

oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4, lub drogą pocztową na podany adres Ośrodka, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 5 listopada 2014r. do godz 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 3 dni powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Elżbieta Podlasek

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (reg_n_gops.pdf)reg_n_gops.pdfRegulamin naboru183 kB812014-10-17 14:46
Pobierz plik (reg_n_gops.pdf)reg_n_gops.pdfRegulamin naboru183 kB852014-10-17 14:46

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_29_09_2014.pdf)obw_29_09_2014.pdfTekst obwieszczenia333 kB1002014-09-29 13:38
Pobierz plik (obw_29_09_2014.pdf)obw_29_09_2014.pdfTekst obwieszczenia333 kB972014-09-29 13:38

Poświętne, dn. 29.09.2014

Udostępnianie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informacja w sprawie udostępnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

przedsięwzięcia „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa budynku gospodarczego na terenie działek ewidencyjnych nr 6 i 8 w miejscowości Ponikła, gm. Poświętne" na Obszar Natura 2000 PLH 140016 Dolina Dolnej Pilicy.

Realizując prawo obywateli w zakresie dostępu do informacji na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j.), informujemy o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) w Urzędzie Gminy w terminie 21 dni od daty umieszczenia informacji na stronie bip.poswietne.pl oraz tablicy informacyjnej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ wydający decyzję.

Zgodnie z art. 35. ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie 21 – dniowego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

/-/ Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne

Podkategorie