Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja.pdf)Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziTreść informacji72 kB1422015-07-14 13:39

Od dnia 1 lipca nastapiła zmiana czasu pracy Starostwa Powiatowego w Opocznie.

W załączniku ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Opocznie dotyczące przedmiotowej zmiany.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłosznie_Starostwo.pdf)OgłoszenieTreść ogłoszenia24 kB1642015-07-14 13:21

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza nabór na stanowisko

urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Poświętne

1. Nazwa i adres jednostki :Urząd Gminy Poświętne, 26 – 315 Poświętne, ul. Akacjowa 4.

2. Określenie stanowiska :Stanowisko pracy ds. inwestycji

3. Wymiar czasu pracy: ½ pełnego wymiaru czasu pracy

4. Termin składania dokumentów:24.07.2015 r

5.Wymagania niezbędne (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.: wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane techniczne w zakresie budownictwa)

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

6) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku

7) jest dyspozycyjna i posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem.

8) minimum dwuletni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

6. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych:

- ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), - ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), - ustawy z dnia 7czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 205 r. poz. 139.), - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

b) znajomość zasad kosztorysowania,

c) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia inwestycji budowlanych,

d) staż pracy zawodowej w administracji samorządowej lub rządowej

e) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

f) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, Internetu,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) odpowiedzialność, dokładność i sumienność,

i) komunikatywność,

j) dyspozycyjność, (praca w terenie)

k) zdolność analitycznego myślenia

l) prawo jazdy kat. B

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji zgodnie z planami inwestycyjnymi

i planowanymi wydatkami budżetowymi określonymi w uchwale budżetowej Gminy, w tym:

a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz propozycji ich aktualizacji,

b) kompleksowe przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych począwszy od przygotowania dokumentacji techniczno-prawnej inwestycji, sporządzania umów z wykonawcami robót projektowych, budowlanych i dostawcami usług, kompletowanie niezbędnych pozwoleń, opinii wynikających z procedury procesu inwestycyjnego oraz prawa budowlanego, zamówień publicznych, organizowania i zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez ich wykonawstwo, kontrolę realizacji inwestycji aż do zakończenia realizacji inwestycji, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i ich odbioru oraz oddania do użytkowania.

8. Warunki pracy:

1) praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2

2) stanowisko pracy znajduje się lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4) praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego Urzędu oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego;

5) przeważającą pozycją pracy jest praca siedząca;

6) kontakt z interesantami

7) u pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

8) budynek Urzędu Gminy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

7) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy,

9. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie, odpisy),

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z póź. zm.),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu,

6) kserokopia prawo jazdy,

7) pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8) pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),

11) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane inne wykształcenie, kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności;

12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.),

13) oświadczenie kandydata, że wszystkie kopie dokumentów złożonych wraz z ofertą są zgodne z oryginałem.

14) spis wszystkich dokumentów

10. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w czerwcu 2015 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Poświętne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach lub teczkach

z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji" w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. do godz. 12.00 pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Poświętne) na adres:

Urząd Gminy Poświętne

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem pokój Nr 3 (ul. Akacjowa 4).

11. Inne informacje:

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Poświętnem po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.poświętne.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

- Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)".

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie

i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Poświętne, dnia 10 lipca 2015 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 r. w godz. 9.00 - 11.30. w budynku OSP Poświętne, ul. Główna 40.

W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpo.lodzkie.pl lub przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do siedziby LPI w Bełchatowie, do 25 czerwca 2015 r., do godz. 14.00. Konsultacje w ramach MPI są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w: Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów tel. 44 633 34 63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz.doc)formularz.docDruk dokumentu104 kB1222015-06-17 13:26

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (komunikat_powiatowego_lekarza_weterynarii.pdf)Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w OpocznieTreść komunikatu78 kB1842015-06-09 09:26


Wójt Gminy Poświętne informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Poświętne na 2015 rok, w trybie uchwały nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 28.08.2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Poświętne, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie doatacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte sa ww. uchwale.

W bieżącym roku zgodnie z uchwałą nr IV/17/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2015, dotacja może byc przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Poświętne (zarządzanymi przez spółkę wodną zgodnie z zadaniami statutowymi), a kwota przydzielonych środków na ww. zadanie wynosi 8.000,00 zł. Celem zadania jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właściwej gospodarki wodnej. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 w terminie do dnia 12.06.2015 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania wniosków.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (dotacje_dla_spolek_wodnych.pdf)Informacja dot. dotacji dla spółek wodnychTekst informacji27 kB1262015-06-08 14:07

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 7 maja 2015 roku ogłosił nabór na ławników na kadencję 2016-2019. Poniżej prezentujemy procedurę zgłaszania kandydatów. Informujem rownież, że do przyjmowania zgłoszeń kandydatów uprawnionym jest Pan Bolesław Kośka inspektor ds. obsługi Rady Gminy. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Poświętne w pokoju Nr 3 budynek B do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wyciąg z pisma Departamentu Sadów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. Nr DSO-V-5030-1j15

1. Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 usp kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty, o których mowa wart. 162 § 2-4 usp.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do wymieniowego powyżej rozporządzenia i umożliwia ona uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

Część A -wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § l pkt 4 usp),

Część B -wypełniana przez kandydata -obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sądzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),

Część C -wypełniana przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata -obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr l.

W karcie zgłoszenia znajduje się pouczenie, że zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego wart. 162 § l ustawy lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 ustawy i rozporządzenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 dni. Zgodnie z art. 162 § 2 usp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: - informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa wart. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późno zm.),

- trzy zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust, 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp) -jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art 162 § 7 i 8 usp).

 

2. Liczba ławników do wyboru

Zgodnie z art. 161 § 2 usp prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.

Mając na uwadze art. 170 § l usp, który stanowi, że ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku, Departament zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy liczby spraw, w których ławnicy biorą udział w orzekaniu i zgłoszenie optymalnej liczby ławników do wyboru przez rady gminy.

 

3. Wybór ławników przez radę gminy

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (art. 162 § 9 usp). Kwestia ta uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (Dz. U. poz. 332).

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie (art. 163 § 2 usp).

Z uwagi na rolę jaką ławnik pełni w polskim wymiarze sprawiedliwości, Departament zwraca się z prośbą o umożliwienie udziału sędziów bądź pracowników sądów w pracach zespołów opiniujących kandydatów na ławników, w przypadku gdy rady gminy wystąpią o wskazanie takich osób.

Najpóźniej w październiku 2015 r. rady gminy dokonują wyboru ławników.

Po przeprowadzeniu wyborów rada gminy przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).

Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2015 r. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych ławników rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (art, 164 § l usp).

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.doc)LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.docFormularz dokumentu56 kB1442015-05-15 12:36

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (skan_informacja.pdf)Informacja PUP w OpocznieTekst informacji3720 kB1792015-05-15 08:18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie z dnia 12 maja 2015r..pdf)Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ŁodziTekst obwieszczenia78 kB1272015-05-15 08:07

W związku z planowanym udziałem Gminy Poświętne w konkursie na dofinansowanie budowy prosumenckich mikroinstalacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do zamontowania w gospodarstwie domowym mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Powyższe mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwolą na wytwarzanie energii elektrycznej z promieni słonecznych, co ograniczy zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz znacząco obniży koszty korzystania z ww. energii. Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane tylko do produkcji energii elektrycznej na użytek gospodarstwa domowego, tzn. nie może być sprzedawana innym podmiotom. Każde gospodarstwo domowe chcące zamontować instalację fotowoltaiczną do własnego użytku poniesie tylko koszt związany z wkładem własnym w wysokości 10% wartości netto instalacji fotowoltaicznej oraz koszt podatku VAT w zależności od mocy instalacji (ok. 1200,00 zł dla instalacji o mocy max około 1.2 kWp).  

Pozostałe koszty zostaną sfinansowane w ramach PROW WK-P na lata 2007-2013.

Osoby chętne do montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mogą się zgłaszać do dnia 13.05.2015 roku w Urzędzie Gminy w Poświętnem w pokoju nr 7. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie spełnienie warunków technicznych dot. montażu instalacji fotowoltaicznej (wg ankiety) oraz komisyjne losowanie (w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w projekcie).

Wszelkie niezbędne informacje dot. instalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 7. Urzędu Gminy Poświętne lub dzwonić pod numer telefonu: 44 756 40 34 wew.25. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Alicja Korycka.

Jednocześnie informujemy, że montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Poświętne. uzależniony będzie od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ANKIETA.doc)Ankieta dla Mieszkańców Gminy zainteresowanych uczestnictwem w programieFormularz ankiety46 kB2152015-05-08 13:06

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zabieg agro.pdf)Informacja Nadleśnictwa OpocznoTekst informacji6328 kB2042015-04-30 09:03

Podkategorie